ทำไม..พระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องมีพระถึงล้านองค์ ?

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2560

ทำไม..พระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องมีพระถึงล้านองค์ ?

พระมหาธรรมกายเจดีย์ , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , คำสอนธรรมกาย , หลวงพ่อธัมมชโย , เจดีย์

         จริงๆ การสร้างวัด สร้างพระธาตุ หรือพระพุทธปฏิมากร หากมาศึกษากันให้ดี ในประวัติศาสตร์ไทยเรานั้น มีการตั้งชื่อและเรียกขานในลักษณะนี้มาก เช่น วัดหมื่นเงินกอง วัดพระธาตุแสนคำฟู พระธาตุแสนไห พระเจ้าล้านตื้อ พระเจ้าล้านทอง

    ย้อนกลับมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ก็เช่นกัน เกิดขึ้นจากการที่สาธุชนรวมใจกันทำบุญแล้วจารึกชื่อของผู้สร้าง ชื่อของบรรพบุรุษ หรือชื่อบุคคลที่เคารพรัก ที่ฐานองค์พระจำนวนล้านชื่อ เพื่อสร้างองค์พระขึ้นมาล้านองค์ ดังนั้นที่มาของล้านองค์นี้ก็คือ จำนวนคนอันมหาศาลที่เลื่อมใสศรัทธาแล้วช่วยกันสร้างขึ้นนั่นเอง

       แล้วที่สำคัญ ทางวัดก็อยากจะสร้างพระพุทธปฏิมากรจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อบูชาคุณและให้เป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ครบถ้วนทุกพระองค์ ซึ่งหากศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่างๆ จะพบว่า ทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า รวมถึงพระอรหันตเจ้า ได้บรรลุมรรคผลและปรินิพพานไปจำนวนมากมายมหาศาล มากกว่าจำนวนเมล็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีก แต่ด้วยความจำกัดของเวลาและปัจจัยหลายประการจึงได้สร้างองค์พระตามความเหมาะสมที่หนึ่งล้านองค์เท่านั้น

 

Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.028573433558146 Mins