การบูชาพระเจดีย์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2560

การบูชาพระเจดีย์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว
จะได้อานิสงส์เหมือนบูชาพระองค์ครั้งยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่ อย่างไร ?

เคลียร์ข่าววัด , วัดพระธรรมกาย , คำสอน , ธรรมกาย , บูชาพระเจดีย์ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , เจดีย์

     การบูชาพระเจดีย์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว จะได้อานิสงส์เหมือนบูชาพระองค์ครั้งยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่ อย่างไร ?

     ถ้าจิตเลื่อมใสเสมอกันก็จะได้อานิสงส์เท่ากัน และยังได้บุญมากจนไม่อาจจะนับจะประมาณได้ ดังมียืนยันไว้ในพระไตรปิฎกหลายแห่งดังนี้

     จาก พระไตรปิฎก เล่มที่ 32 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 24 ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 1 เรื่องปัจจุปัฏฐานสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัจจุปัฏฐานสัญญกเถระได้กล่าวไว้ว่า...

    “หากผู้ใดพึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ยังดำรงพระชนม์อยู่ก็ดี พึงบูชาพระธาตุแม้ประมาณเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดของพระพุทธเจ้า แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ดี เมื่อจิตที่เลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกัน บุญก็มีผลมากเสมอกัน เพราะฉะนั้น ท่านจงสร้างสถูปบูชาพระธาตุของพระชินเจ้าเถิด”...

     หรือจาก พระไตรปิฎก เล่มที่ 32 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 24 ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 1 สุธาวรรคที่ 10 เรื่องสุธาปิณฑิยเถราปทานที่ 1 (91) ว่าด้วยผลบุญของผู้บูชาไม่อาจนับได้ ได้กล่าวว่า...

    “ใครๆ ไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือพระสาวก ผู้สมควรบูชา ผู้ล่วงธรรมเครื่องให้เนิ่นช้า ผู้ข้ามความโศกและความร่ำไรแล้ว ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้ได้

      ใครๆ ไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาปูชารหบุคคลเหล่านั้นเช่นนั้น ผู้ดับแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆ ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้ได้ การที่บุคคลในโลกนี้ พึงให้ทำความเป็นใหญ่ในทวีปทั้ง 4 นี้ ไม่ถึงเสี้ยวที่ 16 แห่งการบูชานี้”...

       หรือในพระไตรปิฎกหมวดวิมานวัตถุ ท้าวสักกะก็ได้ตรัสถึง ผลบุญจากการบูชาไว้อย่างชัดเจนว่า...

     "เมื่อพระสัมพุทธเจ้าเป็นต้น ยังทรงพระชนม์อยู่ก็ดี นิพพานแล้วก็ดี เมื่อจิตเสมอกัน ผลก็ย่อมเท่ากัน ในเพราะเหตุคือความเลื่อมใสแห่งใจ สัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติ"

เคลียร์ข่าววัด , วัดพระธรรมกาย , คำสอน , ธรรมกาย , บูชาพระเจดีย์ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , เจดีย์

เคลียร์ข่าววัด , วัดพระธรรมกาย , คำสอน , ธรรมกาย , บูชาพระเจดีย์ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , เจดีย์

เคลียร์ข่าววัด , วัดพระธรรมกาย , คำสอน , ธรรมกาย , บูชาพระเจดีย์ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , เจดีย์

เคลียร์ข่าววัด , วัดพระธรรมกาย , คำสอน , ธรรมกาย , บูชาพระเจดีย์ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , เจดีย์

 

Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016262332598368 Mins