ความยอดเยี่ยมทั้งปวงที่คุณยายสร้างไว้ โดย พระนพดล สิริวํโส

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2560

ความยอดเยี่ยมทั้งปวงที่คุณยายสร้างไว้

โดย พระนพดล สิริวํโส

 

 

"การฟังถ้อยคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส

ฟังพระธรรมเทศนาที่พระสงฆ์สาวก

ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงดีแล้ว

แก่ผู้มีศรัทธาที่ตั้งมั่น

ได้ชื่อว่าเป็นการฟังอันยอดเยี่ยม"

 

พระนพดล สิริวํโส

อายุ ๔๓ ปี พรรษา ๑๐

เข้าวัด เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔

การศึกษาทางโลก  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาการบัญชี วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร

การศึกษาทางธรรม  นักธรรมเอก ประโยค ๑-๒

งานพระศาสนา  พระอาจารย์เทศน์สอน ประจำหมู่บ้านปฏิบัติธรรม

 

                  อาตมาได้รู้จักคุณยายอาจารย์ครั้งแรก จากหนังสือเดินไปสู่ความสุข ได้อ่านประวัติของคุณยายแล้วมีความรู้สึกประทับใจอย่างมาก อยากจะปฏิบัติธรรม อยากจะเข้าถึงธรรมเพื่อที่จะได้เป็นอย่างคุณยายบ้าง

                  คุณยายได้สร้างวัดที่ยอดเยี่ยม ได้สร้างพระที่ยอดเยี่ยม วัดพระธรรมกายเป็นวัดที่มีคนมาปฏิบัติธรรมมากที่สุด เป็นวัดที่มีพระมากที่สุด และเป็นวัดที่มีการศึกษาพระปริยัติธรรมและชอบได้เป็นอันดับ ๑ ของประเทศมาหลายปี ซ้อน

                  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน อนุตตริยสูตร (อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ๓๖/๕๒๗ ) ถึงความยอดเยี่ยม ๖ประการ คือ ทัสสนานุตตริยะ (การเห็นยอดเยี่ยม) สวนานุตตริยะ (การฟังยอดเยี่ยม) ลาภานุตตริยะ (การได้ยอดเยี่ยม)สิกขานุตตริยะ (การศึกษายอดเยี่ยม)ปาริจริยานุตตริยะ (การปรนนิบัติยอดเยี่ยม) อนุสตานุตตริยะ (การระลึกยอดเยี่ยม)

ทัสสนานุตตริยะ  การเห็นอย่างยอดเยี่ยม

                  การเห็นช้างแก้ว ม้าแก้ว ฯลฯ ไม่ชื่อว่าเป็นการเห็น อย่างยอดเยี่ยมส่วนการเห็นพระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าด้วยความรัก ความเคารพ และด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่น ชื่อว่าเป็นการเห็นอย่างยอดเยี่ยม

                  วัดพระธรรมกายของเราได้มีพระสงฆ์สาวกของพรผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมารวมกัน และได้มีการถวายปัจจัย แด่พระสงฆ์เป็นแสนรูป นั่นเป็นการเห็นอันยอดเยี่ยม ได้บังเกิดขึ้นแล้วในวัดที่คุณยายสร้าง

สวนานุตตริยะ  การฟังอันยอดเยี่ยม

                   การฟังเสียงเพลง เสียงพิณ เสียงกลองไม่ชื่อว่า เป็นการฟังอันยอดเยี่ยมส่วนการฟังถ้อยคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสฟังพระธรรมเทศนาที่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงดีแล้วแก่ผู้มีศรัทธาที่ตั้งมั่น ได้ชื่อว่า เป็นการฟังอันยอดเยี่ยม

                   วัดพระธรรมกายของเราได้มีการแสดงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีสาธุชนผู้มีศรัทธา ใจบุญหน้าตาเบิกบาน ยิ้มแย้ม แจ่มใสมาตั้งใจฟังธรรม ได้ฟังสิ่งอันยอดเยี่ยม ในวัดที่คุณยายสร้าง

 ลาภานุตตริยะ : การได้อันยอดเยี่ยม 

                   การได้แก้วมณี ฯลฯ ไม่เป็นการได้อันยอดเยี่ยมส่วนการได้อริยทรัพย์   คือสัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะจาคะ ปัญญา ชื่อว่าเป็นการได้อันยอดเยี่ยม

                  วัดพระธรรมกายของเราสาธุชนมีศรัทธา ตั้งใจมารักษาศีล ฟังธรรม เจริญสมาธิภาวนาทำให้เกิดปัญญา เมื่อมีโอกาสก็ สละทรัพย์ทำทานสร้างศาสนสถาน และตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง ให้มีความละอายเมื่อจะทำความชั่ว มีความเกรงกลัวต่อบาป อริยทรัพย์   ประการนี้ เป็นบุญลาภอันประเสริฐที่สาธุชนจะนำติดตัวไปได้ในภพเบื้องหน้า จากวัดที่คุณยายสร้าง

สิกขานุตตริยะ  การศึกษาอันยอดเยี่ยม

                  การศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้าง ม้า ศิลปะการฟันดาบไม่ใช่การศึกษาอันยอดเยี่ยม แต่การศึกษาในไตรสิกขา คืออธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ชื่อว่าการศึกษาอันยอดเยี่ยม

 

                  วัดพระธรรมกาย มีการศึกษาทั้งภาคปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวท และที่สำคัญยิ่ง คือการศึกษาวิชาธรรมกายอันเป็นธรรมปฏิบัติ ที่จะให้ถึงซึ่ง อธิศีล อธิจิต และอธิปัญญาซึ่งมีขึ้นในวัดที่คุณยายสร้าง

 ปาริจริยานุตตริยะ : การบำรุงอันยอดเยี่ยม 

                  การบำรุงบุคคลชั้นสูง การบำรุงสัตว์เดรัจฉาน ไม่ใช่การบำรุงอันยอดเยี่ยม แต่บุคคลผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาบำรุงพระผู้มีพระภาคเจ้า หรือสาวกของพระผู้มีภาคเจ้า ชื่อว่าการบำรุงอันยอดเยี่ยม

                  พระภิกษุสงฆ์ที่วัดของเราตั้งใจบวชอุทิศชีวิต เพื่อพระพุทธศาสนา ตั้งใจทำพระนิพพานให้แจ้ง ผู้ตั้งใจมาอุปัฏฐากบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายภัตตาหารปัจจัย ๔ แก่พระภิกษุสงฆ์ในวัดที่คุณยายสร้าง ได้ชื่อว่าเป็นการบำรุงอันยอดเยี่ยม และประการสุดท้าย

 อนุสตานุตตริยะ : การระลึกอันยอดเยี่ยม 

                   การระลึกถึงบุคคลต่างๆ เช่น บุตร ภรรยา ไม่ชื่อว่าเป็นการระลึกอันยอดเยี่ยม แต่การระลึกถึงพระรัตนตรัย ชื่อว่าเป็นการระลึกอันยอดเยี่ยม

                   วัดพระธรรมกายเป็นวัดปฏิบัติ และอบรมสั่งสอนให้สาธุชนมีความเคารพในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ให้เจริญพุทธานุสติ ธรรมานุสติ และสังฆานุสติ ได้ชื่อว่าเป็นการระลึกถึงคุณอันยอดเยี่ยมสิ่งนี้เกิดขึ้นในวัดที่คุณยายสร้างที่มีวัดพระธรรมกาย มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และมีพวกเราได้ทุกวันนี้ ก็เพราะบารมีของคุณยาย คุณยายจึงเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยม เป็นบุคคลตัวอย่างของนักปฏิบัติธรรม

                   ฉะนั้นคุณยายอาจารย์ของเรา จึงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ ไพศาลอย่างจะนับจะประมาณมิได้ ในคำสอนที่มีมาในพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า การที่เราจะทดแทนพระคุณของครูบาอาจารย์ได้ ก็ด้วยการปฏิบัติบูชาและอามิสบูชา

                   การปฏิบัติบูชา พวกเรามีความเคารพรักคุณยายเป็นอย่างยิ่ง เราก็ได้ปฏิบัติบูชากันที่นี่ แล้วก็กลับไปปฏิบัติบูชาที่บ้านทุกวัน

                    ส่วนอามิสบูชา ตอนนี้พวกเราทุกคนก็ได้ช่วยกันสร้างลานธรรมรัตนบัลลังก์ รอบมหาธรรมกายเจดีย์บูชาธรรมคุณยาย

                   การสร้างถาวรวัตถุถวายในพระพุทธศาสนาได้มีมานานแล้ว ดังเช่นบัณฑิตในกาลก่อน ชื่อปุนัพพสุมิตคฤหบดี ได้ซื้อที่ดิน ๑ โยชน์ (ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร)ปูด้วยอิฐทองคำเต็ม พื้นที่สร้างวิหารถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสี

                  สิริวัฑฒคฤหบดี ได้ ซื้อที่ดิน ๓ คาวุต (ประมาณ ๑๔.๔ กิโลเมตร)ปูลาดด้วยไม้เส้าทองคำ (เส้า  ไม้หลักหรือวัตถุที่ตั้งหรือปักเป็น ๓ มุมสำหรับรองรับ)สร้างวิหารถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิขี

                  โสตถิชคฤหบดี ได้ซื้อที่ดินครึ่งโยชน์ (ประมาณ  ๘ กิโลเมตร)ปูลาดด้วยผาลทองคำ (ผาล  เหล็กสำหรับสวมหัวหมูเครื่องไถ) แล้วสร้างวิหารถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวสสภู

                  อัจจุตคฤหบดี ได้ซื้อที่ดิน ๑ คาวุต (ประมาณ ๔ กิโลเมตร)ปูเรียงด้วยเท้าช้างทองคำสร้างวิหารถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากกุสันธะ

                  อุคคคฤหบดี ได้ ซื้อที่ดิน ครึ่งคาวุต (ประมาณ ๒ กิโลเมตร)ปูเรียงด้วยอิฐทองคำสร้างวิหารถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนาคมนะ

                  สุมังคลคฤหบดี ได้ซื้อที่ดิน ๑๖ กรีส (ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร)ปูเรียงด้วยเต่าทองคำสร้างวิหารถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะ

                  สุทัตตคฤหบดี หรืออนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้สละทรัพย์ ซื้อที่ดิน ๘  กรีส (ประมาณ ๖ กิโลเมตร)ปูเรียงด้วยกหาปณะด้วยทรัพย์ ๑  โกฏิ (๑๘๐ ล้านบาท) และสละทรัพย์อีก ๑๘ โกฏิสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อสร้างพระเชตวันมหาวิหารถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา คือพระสมณโคดม

                  เมื่อสร้างเสร็จ ได้ถวายทรัพย์อีก ๑๘  โกฏิ เพื่องานฉลองพระวิหารเป็นเวลา   เดือน รวมทรัพย์ทั้งหมด ๕๔ โกฏิ(พระวินัยปิฏก  เสนาขันธกวรรณนา  เรื่องอนาถบิณฑกะ ๙/๑๘๗)

                  บัณฑิตในกาลก่อนเขาได้สร้างถาวรวัตถุถวายในพระพุทธศาสนา ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างนีมาในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราช ก็ได้สร้างวัดทั้งหมด ๔,๐๐๐ แห่งสร้างเจดีย์ทั้งหมด  ๔,๐๐๐ องค์ เพื่อยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง แผ่ขยายให้กว้างไกล ไปตลอดทั้งชมพูทวีป

                   มาถึงยุคนี้ ยุคของพวกเรา พุทธศักราช ๒,๕๐๐ กว่าปีนี้ ยุคที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ และคุณยายได้มาบุกเบิกสร้างวัด เราก็จะได้สร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการบูชาคุณครูบาอาจารย์ ที่ท่านเป็นผู้สอน ผู้สร้าง ผู้ปิดประตูอบาย เปิดประตูสวรรค์ และนิพพานให้กับพวกเรา

                   พวกเราจะช่วยกันสร้างลานธรรมรอบมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อประกาศเกียรติคุณ และบูชาธรรมครูบาอาจารย์คือคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุกสิ่งที่ยอดเยี่ยมในวัดพระธรรมกายของเรา

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0046743154525757 Mins