ทุกชีวิตล้วนตกอยู่ในกองทุกข์

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2560

ทุกชีวิตล้วนตกอยู่ในกองทุกข์

แม่บทแห่งธรรม , Dhamma , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , มัชฌิมา ปฏิปทา , ธัมมจักกัปปวัตตสูตร , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , อริยสัจสี่ , ทุกชีวิตล้วนตกอยู่ในกองทุกข์  , ทุกข์

  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงลักษณะแห่งทุกขอริยสัจเป็นเอกเทศโดยพิสดารได้ประทานความหมายของคำว่า ทุกข โดยทรงแยกออกเป็นสองพยางค์คือ ทุ แปลว่า พึงเกลียดเป็นที่ตั้งแห่งอันตรายเป็นอย่างมากส่วนอักษณ ข นั้น แปลว่าสูญเปล่าจากความดีงาม จากความสุขสิ่งที่คนพาลปัญญาทรามเห็นว่า ดีงาม เที่ยงแท้ เป็นสุข แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พึงรังเกียจ เป็นที่ตั้งแห่งอุปัทวันตราย เป็นทุกข์

     ทุกข์นี้ถ้าไม่เบียดเบียนสัตว์สรรพสัตว์ทั้งปวงก็จะไม่ลำบาก ไม่เดือดร้อน แต่ในสภาพที่เป็นจริงนั้นสัตวโลกทั้งหลายไม่ว่าหญิงหรือชาย ล้วนหลีกหนีกองทุกข์นี้ไปไม่พ้น จึงต้องเวียนวนท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสาร กลับไปกลับมาอยู่เป็นเวลาช้านาน นับภพ นับชาติไม่ถ้วน ทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกข์นั้นติดตามเบียดเบียนอยู่ทุกชาติ ๆ ไป

     กองทุกข์ที่ย่ำยีเบียดเบียนสัตว์โลกอยู่เนือง ๆ นั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงจำแนกไว้ดังนี้

1. ชาติทุกข์
2. ชราทุกข์
3. พยาธิทุกข์
4. มรณทุกข์
5. โสกทุกข์
6. ปริเทวทุกข์
7. ทุกขทุกข์
8. โทมนัสสทุกข์
9. อุปายาสทุกข์
10. อัปปิเยหิสัมปโยคทุกข์
11. ปิเยหิวิปปโยคทุกข์
12. ยัมปิจฉังนลภติทุกข์
13. ปัญจุปาทานักขันธทุกข์

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 006 แม่บทแห่งธรรม
หนังสือเรียน DOU หลักสูตร Pre-Degree

 

 Total Execution Time: 0.0033832510312398 Mins