นวโลกุตรธรรมอันประเสริฐ

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2560

นวโลกุตรธรรมอันประเสริฐ

แม่บทแห่งธรรม , Dhamma , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , มัชฌิมา ปฏิปทา , ธัมมจักกัปปวัตตสูตร , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , อริยสัจสี่ , นวโลกุตรธรรมอันประเสริฐ  , นวโลกุตรธรรม

     รูปกายของสัตว์นี้มีแต่ความน่ารังเกียจ ไม่จีรังยั่งยืนแปรปรวนวิปริตอยู่ตลอดเวลา แต่พระโลกุตรธรรม 9 ประการ อันประกอบด้วย มรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 1 นี้แหละ ที่ไม่รู้แก่ ไม่รู้ชรา ไม่รู้วิปริตแต่ประการใด มีแต่จะน้อมนำให้เกิดความสถาพร ความสุขสวัสดีในดวงหฤทัยสัตบุรุษทั้งหลายมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น เป็นประธาน ย่อมสรรเสริญพระนวโลกุตรธรรม 9 ประการนี้ว่าล้ำเลิศประเสริฐ เป็นที่สุขเกษมปราศจากทุกข์และอุปัทวันตรายทั้งปวง บุคคลที่บรรลุพระนวโลกุตรธรรมนั้น ย่อมประกอบด้วยความสุขปราศจากความพยาบาท ปราศจากความเดือดร้อน ไม่ขวนขวายในเบญจกามคุณ ย่อมผาสุกสบายทั้งกายและจิต

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 006 แม่บทแห่งธรรม
หนังสือเรียน DOU หลักสูตร Pre-Degree

 

 Total Execution Time: 0.0077214996019999 Mins