อธิษฐานธรรม

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2560

อธิษฐานธรรม

พุทธธรรมทีปนี 1 , Dhamma , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , อธิษฐานธรรม , ปัญญา , สัจจะ , จาคะ , อุปสมะ

      อธิษฐานธรรม คือ ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ 4 อย่าง

      1. ปัญญา หมายถึง รอบรู้สิ่งที่ควรรู้ รู้ถึงเหตุและผลว่า เมื่อทำเหตุอย่างนี้ย่อมได้ผลเช่นนี้สิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้เป็นบาป ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทั้งภายในตัว ภายนอกตัว ปัญญาเกิดขึ้นได้ 3 ทาง คือ (1) สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง (2) จินตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากความคิด (3) ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญภาวนา

     2. สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ หรือความสัตย์จริง ไม่ว่าจะคิด พูด ทำอะไรก็คิด พูดทำสิ่งนั้นจริง ๆและย่อมได้รับผลจริง ๆ

    3. จาคะ หมายถึง การ ละสิ่งของสละอารมณ์ ที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจ นั่นคือสละอคติ 4 อย่างที่จะทำให้ตัวเรานั้นเสียสัจจะไป ฉะนั้นจึงต้องสละเสีย

     4. อุปสมะ หมายถึง ความสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึก อันได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น มักจะมาขัดขวางต่อการทำจิตให้สงบ

     สรุป อธิษฐานธรรม 4 ข้อนี้ เป็นธรรมะที่ทำให้เราไม่ประมาท ในการศึกษา ในการรักษาสัจจะ ในการสละ และในการทำจิตใจให้สงบ

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 007 พุทธธรรมทีปนี 1
หนังสือเรียน DOU หลักสูตร Pre-Degree

 

 Total Execution Time: 0.020097200075785 Mins