เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี การสร้างบารมีเป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติ
...อ่านต่อ
มิจฉาวณิชชา คือ การค้าขายที่ไม่ชอบธรรม 5 ประการ
...อ่านต่อ
ขันธ์ 5 นี้ โดยย่อเรียกว่า นามรูป นาม ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป คงเป็นรูป
...อ่านต่อ
พลธรรมนี้ อินทรีย์ 5 ก็เรียก เพราะเป็นใหญ่ในกิจของตน ธรรม 5 ประการนี้สามารถกำจัดธรรมที่เป็นข้าศึกได้
...อ่านต่อ
ธัมมัสวนานิสงส์ คือ อานิสงส์ของการฟังธรรม มีอยู่ 5 ประการ
...อ่านต่อ
อภิณหปัจจเวกขณ์ คือ ข้อปฏิบัติที่ควรพิจารณาทุก ๆ วัน มีอยู่ 5 ประการ
...อ่านต่อ
อนันตริยกรรม คือ กรรมหนักฝ่ายบาป ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน
...อ่านต่อ
มาร หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวการ หรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดี
...อ่านต่อ
มัจฉริยะ หมายถึง ความหวง ความตระหนี่ ความคิดกีดกันไม่ให้ผู้อื่นได้ดี
...อ่านต่อ
เทศนาที่แสดงไปโดยลำดับ เพื่อฟอกอัธยาศัยของเวไนยสัตว์ให้หมดจด
...อ่านต่อ
กิเลสอันเป็นดุจกระแสห้วงน้ำที่ท่วมทับพัดพาสัตว์ให้พลัดตกลงไปในความพินาศ
...อ่านต่อ
พระอริยบุคคล หมายถึง บุคคลผู้ประเสริฐสูงสุด เพราะได้บรรลุอริยผล
...อ่านต่อ
อริยสัจ คือ ความจริงอันประเสริฐ มี 4 อย่าง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
...อ่านต่อ
พรหมวิหาร คือ ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม 4 อย่าง ผู้ใหญ่พึงเจริญอยู่เป็นนิตย์
...อ่านต่อ
มีสติรู้เท่าทันต่อความเป็นไปของใจ รู้เท่าทัน ควบคุมใจให้ได้ อย่าปล่อยไปตามอารมณ์ต่าง ๆ
...อ่านต่อ
ทุกชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
...อ่านต่อ
ธรรมที่เกื้อหนุนกัน ต้องทำให้ครบทุกข้อจึงจะสมความประสงค์อย่างแน่นอน
...อ่านต่อ
ธรรมะที่ทำให้เราไม่ประมาท ในการศึกษา ในการรักษาสัจจะ ในการสละ และในการทำจิตใจให้สงบ
...อ่านต่อ
ความเพียรชอบเพื่อประคับประครองตนไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาท ให้ดำรงตนอยู่ในเส้นทางแห่งความดี
...อ่านต่อ
จะเป็นคนที่เที่ยงธรรมได้พึงเว้นเสียให้ไกลจากอคติ 4 ข้อ
...อ่านต่อ
ธรรมที่นำผู้ปฏิบัติไปสู่ความเจริญสุขสมหวัง และถึงจุดหมายปลายทาง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล