ไม่ประมาทใน 4 สถาน

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2560

ไม่ประมาทใน 4 สถาน

พุทธธรรมทีปนี 1 , Dhamma , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , ไม่ประมาทใน 4 สถาน

          ควรทำความไม่ประมาทในที่ 4 สถาน

1. ในการละกายทุจริต ประพฤติกายสุจริต
2. ในการละวจีทุจริต ประพฤติวจีสุจริต
3. ในการละมโนทุจริต ประพฤติมโนสุจริต
4. ในการละความเห็นผิด ทำความเห็นให้ถูก

          ข้อ 1-3 มีอธิบายว่า การงดทำความชั่วทางกาย วาจา ใจ ให้ทำความดีทาง กาย วาจา ใจ ด้วยความไม่ประมาท มี ติทุกเมื่อในขณะที่เรากำลังทำ กำลังพูด กำลังคิดอยู่ หากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี พึงงดเว้นเสีย พึงทำแต่ความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

       ข้อ 4 การละความเห็นผิดคือ ทำความเห็นให้ถูก หมายถึง การละความเห็นผิดที่ยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ เป็นต้น ที่คิดว่าเที่ยงแท้แน่นอนความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ดังนั้นจึงมีความเห็นให้ถูกว่า ทุกชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นต้น

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 007 พุทธธรรมทีปนี 1
หนังสือเรียน DOU หลักสูตร Pre-Degree

 

 Total Execution Time: 0.0053605675697327 Mins