ทำไมเข้าวัดพระธรรมกายต้องใส่ชุดขาว ? วัดบัญญัติกฎขึ้นมาเองหรือไม่ ? ในสมัยพุทธกาลเขาใส่ชุดขาวเข้าวัดหรือไม่ ?

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2561

ทำไมเข้าวัดพระธรรมกายต้องใส่ชุดขาว ?
วัดบัญญัติกฎขึ้นมาเองหรือไม่ ?
ในสมัยพุทธกาลเขาใส่ชุดขาวเข้าวัดหรือไม่ ?

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , เคลียร์ข่าววัด , ทำไมเข้าวัดพระธรรมกายต้องใส่ชุดขาว , สมัยพุทธกาลเขาใส่ชุดขาวเข้าวัดหรือไม่

         มีหลายคนบอกว่าเข้าวัดไม่เห็นจำเป็นต้องใส่ชุดขาวเลยมาทำบุญใส่ชุดสีอะไรก็ได้    ไม่ควรจะมาบังคับกัน อีกทั้งบางคนก็ไม่มีชุดขาว อย่างนี้ต้องถึงกับลำบากไปหาซื้อกันเลยหรือ ?


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , เคลียร์ข่าววัด , ทำไมเข้าวัดพระธรรมกายต้องใส่ชุดขาว , สมัยพุทธกาลเขาใส่ชุดขาวเข้าวัดหรือไม่

          ถ้าได้ศึกษาธรรมเนียมการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะพบว่า.. สิ่งนี้เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาล ซึ่งมีหลักฐานปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ข้อ ๑๐๔ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงอุบาสกและอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาไว้ว่า...

     “...อุบาสกทั้งหลายที่เป็นสาวกของศาสดานั้น  ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ก็มีอยู่ อุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของศาสดานั้น ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามก็มีอยู่ อุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นสาวิกาของศาสดานั้น ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ก็มีอยู่ อุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของศาสดานั้น ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามก็มีอยู่...”


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , เคลียร์ข่าววัด , ทำไมเข้าวัดพระธรรมกายต้องใส่ชุดขาว , สมัยพุทธกาลเขาใส่ชุดขาวเข้าวัดหรือไม่


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , เคลียร์ข่าววัด , ทำไมเข้าวัดพระธรรมกายต้องใส่ชุดขาว , สมัยพุทธกาลเขาใส่ชุดขาวเข้าวัดหรือไม่

      ใน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกายอุปริปัณณาสก์ ๔. สามคามสูตร ข้อ ๕๑ก็กล่าวถึงผู้นุ่งขาว


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , เคลียร์ข่าววัด , ทำไมเข้าวัดพระธรรมกายต้องใส่ชุดขาว , สมัยพุทธกาลเขาใส่ชุดขาวเข้าวัดหรือไม่

        หรือใน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ (ฉบับมหาจุฬาฯ) มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ๓. มหาวัจฉโคตตสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อวัจฉโคตรสูตรใหญ่ เรื่องกุศลธรรมและอกุศลธรรม ข้อ ๑๙๕ ได้กล่าวถึงผู้นุ่งขาวด้วยเช่นกัน


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , เคลียร์ข่าววัด , ทำไมเข้าวัดพระธรรมกายต้องใส่ชุดขาว , สมัยพุทธกาลเขาใส่ชุดขาวเข้าวัดหรือไม่

      จะเห็นว่า การใส่ชุดขาวนอกจากเป็นวัฒนธรรมที่มีมาในสมัยพุทธกาลแล้วยังมีความสุภาพเรียบร้อย ใครเห็นก็รู้สึกใจสงบ เพราะถ้าเราใส่ชุดสีฉูดฉาดมา ก็จะเกิดความหลากหลาย เกิดการประชันกันหรือแต่งตัวมาอวดกัน แล้วเกิดความเหลื่อมล้ำ จนทำให้บรรยากาศการปฏิบัติธรรมมีน้อยจนไม่สมกับเป็นวัด

       ด้วยเหตุนี้วัดพระธรรมกายจึงให้ทุกคนที่ไปวัดใส่ชุดขาว  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพให้เกียรติในพุทธศาสนสถานและเป็นการปฏิบัติบูชา โดยทำเหมือนครั้งสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีในครั้งพุทธกาลอีกด้วย


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , เคลียร์ข่าววัด , ทำไมเข้าวัดพระธรรมกายต้องใส่ชุดขาว , สมัยพุทธกาลเขาใส่ชุดขาวเข้าวัดหรือไม่

        สำหรับพุทธศาสนิกชน  เมื่อเข้าวัดควรแต่งกายด้วยชุดขาวที่สุภาพเรียบร้อย  ไม่นุ่งกางเกงหรือกระโปรงสั้นเหนือเข่า ไม่ใส่ชุดบางหรือรัดรูปเกินไปจนเห็นสัดส่วน เพื่อสร้างบรรยากาศของการประพฤติปฏิบัติธรรมให้แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และสาธุชนทุก ๆ คนที่มาสั่งสมบุญร่วมกัน

 

 

________________________________________________

 การใส่ชุดขาว นอกจากเป็นวัฒนธรรมที่มีมาในสมัยพุทธกาลแล้ว 
ยังมีความสุภาพเรียบร้อย ใครเห็นก็รู้สึกใจสงบ

________________________________________________

 

 

Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011347651481628 Mins