การวงด้ายสายสิญจน์รอบบ้านเรือน

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีกรรม
ระเบียบปฏิบัติการใช้ด้ายสายสิญจน์

การวงด้ายสายสิญจน์รอบบ้านเรือน


พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีกรรม , ระเบียบปฏิบัติการใช้ด้ายสายสิญจน์ , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice  , สมาธิ , Meditation  , ทำบุญ , ด้ายสายสิญจน์ , สายสิญจน์ , การวงด้ายสายสิญจน์รอบบ้านเรือน

            การวงด้ายสายสิญจน์รอบอาคารบ้านเรือนนั้น นิยมใช้ในพิธีทําบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีทําบุญบ้านประจําปี และพิธีทําบุญบําบัดความเสนียดจัญไร เป็นต้น

            การวงด้ายสายสิญจน์ในพิธีทําบุญดังกล่าวนี้ นิยมวงไว้ตลอดไปโดยไม่ต้องเก็บ เพราะถือกันว่า ด้ายสายสิญจน์นั้นเป็นด้ายพระปริตรสําหรับเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติอุปัทวันตรายทุกประการที่จะพึงเกิดมี

           ส่วนพิธีทําบุญงานมงคลอื่นๆ เช่น พิธีทําบุญงานมงคลสมรส เป็นต้น นิยมวงด้ายสายสิญจน์เฉพาะบริเวณห้องพิธีนั้นๆหรือเฉพาะโยงจากพระพุทธรูปมาให้พระสงฆ์ถือเจริญพระพุทธมนต์เพียงเท่านั้นก็พอ

 

 Total Execution Time: 0.0059995810190837 Mins