วิธีการวงด้ายสายสิญจน์

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีกรรม
ระเบียบปฏิบัติการใช้ด้ายสายสิญจน์

วิธีการวงด้ายสายสิญจน์

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีกรรม , ระเบียบปฏิบัติการใช้ด้ายสายสิญจน์ , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice  , สมาธิ , Meditation  , ทำบุญ , ด้ายสายสิญจน์ , สายสิญจน์ , วิธีการวงด้ายสายสิญจน์

       การวงด้ายสายสิญจน์รอบอาคารบ้านเรือน หรือรอบบริเวณงานนั้น นิยมเริ่มวงด้ายสายสิญจน์ตั้งแต่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปที่ห้องประกอบพิธีนั้นเป็นต้นไป แต่ยังไม่ต้องวงรอบพระพุทธรูปนั้น เมื่อวงรอบอาคารบ้านเรือน หรือวงรอบบริเวณงานแล้ว จึงนํามาวงรอบพระพุทธรูปภายหลัง

        การวงด้ายสายสิญจน์นั้น นิยมวงเวียนทักษิณาวัฎ คือ เวียนขวาไปตามลําดับ และยกขึ้นไห้อยู่ที่สูงมากที่สุดเท่าที่จะสูงได้ เพื่อป้องกันนิให้ผู้ใดข้ามกรายหรือทําขาด

       เมื่อวงรอบตัวอาคารบ้านเรือน หรือวงรอบบริเวณบ้านแล้วก็นํามาวงรอบฐานพระพุทธรูปโดยวงเวียนขวา ๑ รอบ หรือ ๓ รอบ แล้วนํามาวงเวียนขวารอบภาชนะน้ำมนต์ ๑ รอบ หรือ ๓ รอบ แล้วนํากลุ่มด้ายสายสิญจน์ที่เหลือใส่พานตั้งไว้ด้านซ้ายของโต๊ะหม่บูชาพระพุทธรูป

     กลุ่มด้ายสายสิญจน์ที่เหลือนั้น นิยมมีขนาดความยาวเพียงพอสําหรับพระสงฆ์จํานวน ๙ รูป ถือเจริญพระพุทธมนต์ได้สะดวก

 

การใช้ด้ายสายสิญจน์ทอดบังสุกุล

      งานทําบุญบําเพ็ญกุศลศพทุกชนิด ไม่นิยมวงด้ายสายสิญจน์รอบอาคารบ้านเรือน รอบบริเวณงาน หรือโยงจากพระพุทธรูปมาให้พระสงฆ์ถือสวดพระพุทธมนต์

       แต่นิยมใช้ด้ายสายสิญจน์โยงจากศพ จากโกศอัฐิจากรูปของผู้ตาย หรือจากรายนามของผู้ตาย มาทอดให้พระสงฆ์พิจารณาบังสุกุลเท่านั้น

        ในพิธีทําบุญงานมงคล เช่น งานทําบุญบ้านประจําปี เป็นต้น มักนิยมอัญเชิญโกศอัฐิของบรรพบุรุษมาตั้งร่วมบําเพ็ญกุศลด้วย เมื่อจะนิมนต์พระสงฆ์ให้พิจารณาบังสุกุล นิยมใช้ด้ายสายสิญจน์อีกกลุ่มหนึ่งต่างหาก จากด้ายสายสิญจน์กลุ่มที่พระสงฆ์ถือเจริญพระพุทธมนต์

       ถ้ามิได้เตรียมด้ายสายสิญจน์กลุ่มอื่นไว้ นิยมเด็ดด้ายสายสิญจน์กลุ่มนั้นให้ขาดออกจากพระพุทธรูปเสียก่อน แล้วจึงนํา ไปเชื่อมโยงกับโกศอัฐิให้พระสงฆ์พิจารณาบังสุกุล

 

การใช้ด้ายสายสิญจน์ทํามงคล

       การทํามงคล เช่น มงคลคู่สมรส เป็นต้น นิยมใช้ด้ายดิบที่ยังมิได้ทําเป็นด้ายสายสิญจน์ ชึ่งมิจําหน่ายในห้องตลาดโดยซื้อด้ายดิบเป็นไจๆ (ม้วน ๆ) ไปถวายให้พระเถระรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพมับถือของตระกูลช่วยทําพิธีปลุกเสกทําเป็นมงคลสําหรับคู่บ่าวสาว

        เพื่อให้พระเถระท่านได้มีเวลาทําพิธีปลุกเสกด้วยพระพุทธมนต์ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาวมากยิ่งๆ ขึ้น จึงนิยมนําไปถวายท่านก่อนถึงวันงานสัก ๒ วัน หรือ ๓ วัน เป็นอย่างน้อย

 

 Total Execution Time: 0.0013181646664937 Mins