อวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัย

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2561

อวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัย
 

                อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา ดังนั้นเป็นต้น อวิชชา ความรู้ไม่จริง มันก็กระวนกระวายนิ่งอยู่ไม่ได้ ความรนหาความรู้จริงนั่นแหละ มันก็เกิดเป็นสังขารขึ้น รู้ดีรู้ ชั่ว รู้ไม่ดีไม่ชั่ว เข้าไปว่า อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา

                อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา อวิชชา เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร

                สังขาร เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ ความรู้ เมื่อมีความรู้ขึ้นแล้ว

                วิญญาณ เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป มันก็ไปยึดเอานามรูปเข้า

                นามรูป เป็นปัจจัยให้เกิด ฬายตนะ มีนามรูปแล้วก็มีอายตนะเข้าประกอบ

                ฬายตนะ เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ เมื่อมีอายตนะเข้าแล้วก็รับผัสสะ

                ผัสสะ เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา

                เวทนา เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา ความอยากได้ดิ้นรน กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา

                ตัณหา มีขึ้นแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน ความยึดถือ

                อุปาทาน มีขึ้นแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดภพ ก็ยึดถือภพต่อไป

                กามภพ รูปภพ อรูปภพ เกิดด้วยอัณฑชะ เกิดจากสังเสทชะ โอปปาติกะ เกิดด้วยชลาพุชะ

                สังเสทชะ เหงื่อไคล

                อัณฑชะ เกิดเป็นฟองไข่

                ชลาพุชะ เกิดด้วยน้ำ พวกมนุษย์

                โอปปาติกะลอยขึ้นบังเกิดอย่างพวกเทวดาสัตว์นรก นี่โอปปาติกะ

                นี้ที่เกิดขึ้นได้เช่นนี้ก็เพราะอวิชชานั่นเอง ไม่ใช่อื่น ถ้าอวิชชาไม่มีแล้วเกิดไม่ได้

                อวิชชานะเป็นเหตุด้วย แล้วเป็นปัจจัยด้วย

                นี่เราท่านทั้งหลายเป็นหญิงเป็นชาย เกิดมาได้อย่างนี้

 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ"
๓๑ ตุลาคม ๒๔๙๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011488159497579 Mins