“อโมทนา...พุทธสาวก”

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2562

“อโมทนา...พุทธสาวก”
ยุโรปโรจน์ โชติผ้า กาสาวพัสตร์
งามจำรัส พุทธบุตร ผุดผ่องใส
ปักหลักพุทธ ศาสนา วิชชาชัย
ให้รุ่งเรือง เฟื่องไกล ในโลกา
เพียรฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ
บวชเป็นพระ ภิกษุสงฆ์ ทรงศาสนา
ดำเนินตาม รอยบาท พระศาสดา
ขอชื่นชม ขอโมทนา สาธุเทอญ
๑๒ ก.ค. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 Total Execution Time: 0.0011919180552165 Mins