“วิสาขบูชามหารำลึก”

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2562

“วิสาขบูชามหารำลึก”
สิบห้าค่ำ เพ็ญเดือนหก ดิลกมาส
เป็นวันศาสน์ วันสำคัญ วันวิสาข์
ชนชาวพุทธ น้อมนำ ธรรมบูชา
เปี่ยมศรัทธา สร้างบุญ หนุนพึ่งพิง
วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
สามเหตุการณ์ พ้องกัน อัศจรรย์ยิ่ง
สันติภาพ ที่ใฝ่ฝัน พลันเป็นจริง
มวลสรรพสิ่ง สรรพสัตว์ จำรัสชัย
คนอัศจรรย์ สร้างสิ่ง ยิ่งอัศจรรย์
ทั่วโลกธาตุ บันลือลั่น ภพหวั่นไหว
ขุนพลรบ พันธุ์ตะวัน บันลือชัย
พลีกายใจ ถวายศาสน์ สืบวิชชา
ทอดผ้าป่า สามัคคี บารมีเลิศ
บุญประเสริฐ อานิสงส์ ทรงศาสนา
สวดธรรมจักร จิตเกษม เปรมปรีดา
ใจศรัทธา เคารพมั่น นิรันดร์กาล
ยึดทานศีล ภาวนา มาปฏิบัติ
หมายรู้ชัด สัจจะทุกข์ ซึ้งสุขศานต์
ดำเนินตาม รอยบาท ศาสดาจารย์
สู่นิพพาน รวยสุขล้ำ สุดธรรมเทอญ
๑๐ พ.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 Total Execution Time: 0.0019466678301493 Mins