รองรับ

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2563

รองรับ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...

เปรียบเหมือนหม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับ

ย่อมกลิ้งไปได้ง่าย

ที่มีเครื่องรองรับ

ย่อมกลิ้งไปได้ยาก ฉันใด

จิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน

ไม่มีเครื่องรองรับ

ย่อมกลิ้งไปได้ง่าย

ที่มีเครื่องรองรับ

ย่อมกลิ้งไปได้ยาก

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ก็อะไรเป็นเครื่องรองรับจิต

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้เเล

คือ สัมมาทิฎฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ

นี้เป็นเครื่องรองรับจิต

กุมภสูตร มก. เล่ม ๓๐ หน้า ๕๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.040106749534607 Mins