ยอดกตัญญู

วันที่ 11 พค. พ.ศ.2563

ยอดกตัญญู

                 ราธพราหมณ์ปรารถนาจะบวช  เเต่เพราะเป็นคนเเก่  จึงไม่มีใครประสงค์จะบวชให้  พระพุทธองค์จึงถามภิกษุในที่นั้น

 

                 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ใครระลึกถึงบุญคุณของพราหมณ์นั้นได้บ้าง?

 

(พระสารีบุตร) : ข้าพระพุทธเจ้าระลึกถึงบุญคุณของพราหมณ์นั้นได้อยู่  พระพุทธเจ้าข้า

 

                 ดูก่อนสารีบุตร  ก็เธอระลึกถึงบุญคุณของพราหมณ์นั้นได้อย่างไรบ้าง?

 

(พระสารีบุตร) : พระพุทธเจ้าข้า  เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเที่ยวบิณฑบาต อยู่ ณ พระนครราชคฤห์นี้พราหมณ์ผู้นั้นได้สั่งให้ถวายภิกษา ๑ ทัพพี  ข้าพระพุทธเจ้าระลึกถึงบุญคุณของพราหมณ์นั้นได้เท่านี้เเล  พระพุทธเจ้าข้า

 

                 ดีละๆ สารีบุตร ความจริงสัตบุรุษทั้งหลายเป็นผู้กตัญญูกตเวที สารีบุตร ถ้าเช่นนั้นเธอจงให้พราหมณ์นั้น บรรพชาอุปสมบทเถิด

 

วินัยปิฎก มหาวรรค มก. เล่ม ๖ หน้า ๑๖๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.048628516991933 Mins