เปิดสิ่งที่ปิด

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2563

3-10-63-4-b.jpg

เปิดสิ่งที่ปิด

สิ่งที่ปิดไว้  ย่อมรั่วได้*

สิ่งที่เปิดไว้  ย่อมไม่รั่ว*

เพราะฉะนั้น

จงเปิดสิ่งที่ปิด  เช่นนี้

สิ่งที่เปิดนั้น  จักไม่รั่ว

วินัยปิฎก  จุลวรรค  เล่ม ๙  หน้า ๔๐๖

 

ปิด หมายถึง กรรมชั่วหรือทุจริตทั้งหลาย

เปิด หมายถึง การเปิดเผยกรรมชั่ว หรือการยอมรับโดยธรรม

รั่ว หมายถึง อาการรั่วรดของฝน คือ กิเลส

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010619914531708 Mins