มงคลจักรวาฬใหญ่

วันที่ 25 มค. พ.ศ.2564

640127_01.jpg

มงคลจักรวาฬใหญ่
บทสวดพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้า นิยมสวดในงานมงคลทั่วไป เพื่อความเป็นสิริมงคล


สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต ยะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ท๎วัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ,

ด้วยอานุภาพ แห่งพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ; แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อรหันต์ ผู้ตรัสรู้ชอบแล้วเอง ; ผู้มีบุญญาธิการอันกำหนดมิได้ ; ด้วยพระฤทธิ์อันใหญ่และพระคุณอันใหญ่ อันสำเร็จด้วยพระสิริ ; พระปัญญาเครื่องตั้งมั่น พระปัญญาเครื่องรู้ ; พระเดชและพระชัยผู้สามารถในอันห้ามเสียซึ่งสรรพอันตราย ;

อะสีต๎ยานุพ๎ยัญชะนานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระอนุพยัญชนะ ๘๐ ;

อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งมงคล ๑๐๘ ประการ ;

ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระรัศมีมีพรรณ ๖ ประการ ; 

เกตุมาลานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระเกตุมาลา ;

ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระบารมี ๑๐ ประการ ;

ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระอุปบารมี ๑๐ ประการ ;

ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระปรมัตถบารมี ๑๐ ประการ ;

สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งศีล สมาธิ ปัญญา ;

พุทธานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธรัตนะ ;

ธัมมานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมรัตนะ ;

สังฆานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระสังฆรัตนะ ;

เตชานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระเดช ;

อิทธานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระฤทธิ์ ;

พะลานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระกำลัง ;

เญยยะธัมมานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระเญยยธรรม ;

จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมขันธ์ ๘ หมื่น ๔ พัน ;

นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งโลกุตรธรรม ๙ ประการ ;

อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ;

อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระสมาบัติ ๘ ประการ ;

ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระอภิญญา ๖ ประการ ;

จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระญาณในสัจจะ ๔ ;

ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระญาณมีกำลัง ๑๐ ประการ ;

สัพพัญณุตะญาณานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระสัพพัญญุตญาณ ;

เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระเมตตา พระกรุณา พระมุทิตา พระอุเบกขา ;

สัพพะปะริตตานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระปริตรทั้งปวง ; 

ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งการระลึกถึงพระรัตนตรัย ;

ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา วินัสสันตุ, เหล่าโรค โสกะ อุปัทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ทั้งปวง ของท่านจงสิ้นสูญไป ;

สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ. แม้เหล่าอันตรายทั้งปวง จงสิ้นสูญไป.

สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ, สรรพความดำริทั้งหลายของท่าน จงสำเร็จด้วยดี ;

ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ, ความเป็นผู้มีอายุยืน จงมีแก่ท่าน ;

สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา, ท่านจงเป็นผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยความเป็นอยู่สิ้น ๑๐๐ ปี ทุกเมื่อ ;

อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา, เทพเจ้าทั้งหลาย ผู้คุ้มครองสถิตอยู่ในอากาศ และบรรพต ไพรสณฑ์ ภูมิสถาน แม่นํ้าคงคา มหาสมุทร ;

สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ. จงตามรักษาท่านทั้งหลาย ทุกเมื่อ เทอญ.

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง, ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน ;

รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน ;

สัพพะพุทธานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ;

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมิแก่ท่านทุกเมื่อ.

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง, ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน ;

รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน ;

สัพพะธัมมานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ;

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ.

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง, ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน ;

รักขันตุ สัพพะเทวะตา, ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน ;

สัพพะสังฆานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ;

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ.

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา, ความป้องกัน บาปเคราะห์ทั้งหลาย แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตได้มีแล้ว ;

ปะริตตัสสานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร ;

หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว. จงกำจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย แต่สำนักแห่งนักษัตรและยักษ์และภูตเหล่านั้น.

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา, ความป้องกัน บาปเคราะห์ทั้งหลาย แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตได้มีแล้ว ;

ปะริตตัสสานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร ;

หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว, จงกำจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย แต่สำนักแห่งนักษัตรและยักษ์ และภูตเหล่านั้น ;

นักขัตฅะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา, ความป้องกัน บาปเคราะห์ทั้งหลาย แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตได้มีแล้ว ;

ปะริต๎ตัสสานุภาเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร ;

หันตวา เตสัง อุปัททะเว. จงกำจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย แต่สำนักแห่งนักษัตร และยักษ์ และภูตเหล่านั้น.

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.026047797997793 Mins