ยืนยัน

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2564

24-5-64-2-b.jpg

ยืนยัน

ภาษิตของพระนาคิตเถระ

ในลัทธิเเห่งเดียรถีย์ภายนอกพระศาสนานี้

ย่อมไม่มีทางไปสู่พระนิพพาน

เหมือนอริยอัฎฐังคิกมรรค*นี้เลย

พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครู

ทรงพร่ำสอนภิกษุสงฆ์ด้วยพระองค์เอง

เหมือนดังทรงเเสดงผลมะขามป้อม

ในฝ่าพระหัตถ์ ฉะนั้น

นาคิตเถรคาถา มก. เล่ม ๕๐ หน้า ๔๑๒

 

*อริยอัฎฐังคิกมรรค : อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ

สัมมาทิฎฐิ (ความเห็นถูก)

สัมมาสังกัปปะ (ความคิดถูก)

สัมมาวาจา (พูดถูก)

สัมมากัมมันตะ (ทำถูก)

สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพถูก)

สัมมาวายามะ (พยายามถูก)

สัมมาสติ (ความระลึกถูก)

สัมมาสมาธิ (ใจตั้งมั่นถูก)

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.027819701035817 Mins