ศีลเหมือนพืช

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2564

12-6-64-2-b.jpg

ศีลเหมือนพืช

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

พืชคามเเละภูตคามชนิดใดชนิดหนึ่งนี้

ย่อมถึงความเจริญงอกงามใหญ่โต

พืชคามเเละภูตคามทั้งหมดนั้น

อาศัยเเผ่นดิน

ตั้งอยู่ในเเผ่นดิน

จึงถึงความเจริญงอกงามใหญ่โต

พืชคามเเละภูตคามเหล่านี้

ย่อมถึงความเจริญงอกงามใหญ่โต

ด้วยอาการอย่างนี้ เเม้ฉันใด

ภิกษุอาศัยศีล

ตั้งอยู่ในศีลเเล้ว

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘

กระทำให้มากซึ่งอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘

ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย

ฉันนั้นเหมือนกัน

พีชสูตร มก. เล่ม ๓๐ หน้า ๑๔๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001010783513387 Mins