ไม่ผิดกาม

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2564

28-10-64-1-b.jpg

ไม่ผิดกาม

ดูก่อนพราหมณ์เเละคฤหบดีทั้งหลาย...

อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า

ผู้ใดพึงถึงความประพฤติผิดในภริยาของเรา

ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

อนึ่ง เราพึงถึงความประพฤติผิดในภริยาของคนอื่น

ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจเเม้ของคนอื่น

ธรรมข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

ธรรมข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจเเม้ของผู้อื่น

ธรรมข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

เราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นอย่างไรได้

อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้เเล้ว

ตนเองย่อมงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารด้วย

ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารด้วย

กล่าวสรรเสริญคุณเเห่งการงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารด้วย

กายสมาจารของอริยสาวกนั้น

ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้

เวฬุทวารสูตร มก. เล่ม ๓๑ หน้า ๒๙๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013770341873169 Mins