ไม่ลัก

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2564

26-10-64-1-b.jpg

ไม่ลัก

ดูก่อนพราหมณ์เเละคฤหบดีทั้งหลาย...

อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า

ผู้ใดพึงถือเอาสิ่งของที่เรามิได้ให้ ด้วยอาการขโมย

ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

อนึ่ง เราพึงถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นมิได้ให้ ด้วยอาการขโมย

ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจเเม้ของคนอื่น

ธรรมข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

ธรรมข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจเเม้ของคนอื่น

ธรรมข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

เราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นอย่างไรได้

อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้เเล้ว

ตนเองย่อมงดเว้นจากอทินนาทานด้วย

ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากอทินนาทานด้วย

กล่าวสรรเสริญคุณเเห่งการงดเว้นจากอทินนาทานด้วย

กายสมาจารของอริยสาวกนั้น

ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้

เวฬุทวารสูตร มก. เล่ม ๓๑ หน้า ๒๙๓

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021470733483632 Mins