ไม่ลัก

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2564

26-10-64-1-b.jpg

ไม่ลัก

ดูก่อนพราหมณ์เเละคฤหบดีทั้งหลาย...

อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า

ผู้ใดพึงถือเอาสิ่งของที่เรามิได้ให้ ด้วยอาการขโมย

ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

อนึ่ง เราพึงถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นมิได้ให้ ด้วยอาการขโมย

ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจเเม้ของคนอื่น

ธรรมข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

ธรรมข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจเเม้ของคนอื่น

ธรรมข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

เราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นอย่างไรได้

อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้เเล้ว

ตนเองย่อมงดเว้นจากอทินนาทานด้วย

ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากอทินนาทานด้วย

กล่าวสรรเสริญคุณเเห่งการงดเว้นจากอทินนาทานด้วย

กายสมาจารของอริยสาวกนั้น

ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้

เวฬุทวารสูตร มก. เล่ม ๓๑ หน้า ๒๙๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0009684681892395 Mins