มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๖ ภิกษุนอนในที่มุงที่บังอันเดียวกันกับผู้หญิง แม้ในคืนแรก ต้องปาจิตตีย์

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2565

มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๖ ภิกษุนอนในที่มุงที่บังอันเดียวกันกับผู้หญิง แม้ในคืนแรก ต้องปาจิตตีย์

มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๖

คำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติ
        “อนึ่ง ภิกษุใดนอนร่วมกับมาตุคาม เป็นปาจิตตีย์”

เนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาท
        “ภิกษุนอนในที่มุงที่บังอันเดียวกันกับผู้หญิง แม้ในคืนแรก ต้องปาจิตตีย์”

อธิบายความโดยย่อ
       คำว่า มาตุคาม ได้แก่ สตรีหรือผู้หญิง แม้ที่เกิดในวันนั้น
       คำว่า นอนร่วม คือ นอนในที่เดียวกัน มีที่มุงที่บังเดียวกัน แต่มิได้แตะต้องกัน ได้แต่ต่างฝ่ายต่างนอน หากแตะต้องหรือทำเกินเลยไปกว่านั้นไม่เข้าข่ายในสิกขาบทนี้แต่เข้าข่ายในสิกขาบทอื่น

เจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้
       สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันมิให้ภิกษุลืมสติไปกระทำการอย่างอื่น เช่นแตะต้องกายอันเป็นการล่วงละเมิดสิกขาบทที่มีโทษหนักกว่านอนร่วมได้และเพื่อป้องกันชื่อเสียงของภิกษุ มิให้ถูกตำหนิติเตียนหรือโพนทะนาว่าร้ายจากชาวบ้านว่านอนร่วมกับผู้หญิง

อนาปัตติวาร
ในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 
       (๑) ที่นอนเป็นที่มุงทั้งหมด แต่ไม่บังทั้งหมด 
       (๒) ที่นอนเป็นที่บังทั้งหมด แต่ไม่มุงทั้งหมด
       (๓) ที่นอนเป็นที่ไม่มุงโดยมากไม่บังโดยมาก
       (๔) มาตุคามนอน ภิกษุนั่ง 
       (๕) ภิกษุนอน มาตุคามนั่ง 
       (๖) นั่งทั้งสองฝ่าย 
       (๗) ภิกษุผู้วิกลจริต 
       (๘) ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาทิกัมมิกะ ได้แก่ พระอนุรุทธะ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0021395007769267 Mins