คือ ข้อปฏิบัติสำหรับระงับอธิกรณ์ วิธีดำเนินการที่จะระงับอธิกรณ์ อธิกรณ์ หมายถึง เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
...อ่านต่อ
คำว่า เสขิยะ เป็นชื่อของสิกขาบทที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นแบบอย่าง เกี่ยวกับมารยาทที่ภิกษุพึงศึกษาและพึงปฏิบัติ
...อ่านต่อ
คืออาบัติที่เบากว่าอาบัติปาจิตตีย์เป็นอาบัติกองที่ ๕ ในบรรดาอาบัติ ๗ กอง ปาฏิเทสนียะแปลว่า พึงแสดงคืน
...อ่านต่อ
อนึ่ง ภิกษุใดไม่ได้รับแจ้งให้รู้ก่อน ก้าวล่วงธรณีเข้าไปในห้องพระบรรทมของพระราชามหากษัตริย์ผู้ทรงได้รับมูรธาภิเษกแล้ว
...อ่านต่อ
อนึ่ง ภิกษุใดอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่โดยชอบธรรม กล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโส ผมจะยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้
...อ่านต่อ
สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อมิให้ภิกษุทำร้ายรังแกสัตว์ดิรัจฉานทุกประเภท อันแสดงถึงความขาดเมตตา
...อ่านต่อ
คำว่าสุรา ได้แก่ น้ำเมาที่กลั่นแล้วโดยกลั่นให้มีรสเมาด้วยการหมักแป้งเชื้อราแล้วกลั่นตามกรรมวิธีจนได้น้ำเมาตามที่ต้องการ
...อ่านต่อ
อนึ่ง ภิกษุใดให้ของเคี้ยวก็ดี ของกินก็ดี แก่อเจลกก็ดี แก่ปริพาชกก็ดี แก่ปริพาชิกาก็ดี ด้วยมือของตนเป็นปาจิตตีย์
...อ่านต่อ
ภิกษุมิใช่ผู้อาพาธ พึงฉันอาหารในโรงพักแรมได้ครั้งหนึ่ง ถ้าฉันเกินกว่านั้นเป็นปาจิตตีย์
...อ่านต่อ
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑-๑๐ คำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติ สิกขาบทที่ ๑ “อนึ่ง ภิกษุใดไม่ได้รับสมมติสั่งสอนภิกษุณี
...อ่านต่อ
สิกขาบทนี้มีความชัดเจน ซึ่งทรงบัญญัติไว้เพื่อมิให้ภิกษุทำลายชีวิตสัตว์เช่นลูกน้ำ
...อ่านต่อ
คำว่า วิหาร ได้แก่ ที่อยู่ซึ่งโบกฉาบปูนไว้เฉพาะภายใน เฉพาะภายนอก หรือทั้งสองด้านก็ตาม
...อ่านต่อ
ภิกษุนั่งทับก็ดีนอนทับก็ดีบนเตียงก็ดีบนตั่งก็ดีอันมี เท้าไม่ได้ตรึงให้แน่นซึ่งเขาวางไว้บนร่างร้านที่เขาเก็บของในกุฎีต้องปาจิตตีย์
...อ่านต่อ
คำว่า ฉุดคร่า หมายถึงขับไล่ บอกให้ออกไป มิให้อยู่ในที่นั้นต่อไปหรือสั่งให้คนอื่นทำอย่างนั้น
...อ่านต่อ
ภิกษุรู้อยู่ว่า กุฎีนี้มีผู้อยู่ก่อน แกล้งไปนอนเบียด ด้วยหวังจะให้ผู้อยู่ก่อนคับแคบใจเข้าก็จะหลีกไปเอง ต้องปาจิตตีย์
...อ่านต่อ
เมื่อหลีกไปจากที่นั้น ไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายแก่ผู้อื่นก็ดีต้องปาจิตตีย์
...อ่านต่อ
ภิกษุเอาเตียงตั่ง ฟูกเก้าอี้ของสงฆ์ไปตั้งในที่แจ้งแล้วเมื่อหลีกไปจากที่นั้น ไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายแก่ผู้อื่นก็ดีต้องปาจิตตีย์
...อ่านต่อ
ภิกษุติเตียนภิกษุอื่นที่สงฆ์สมมติให้เป็นผู้ทำการสงฆ์ถ้าเธอทำชอบติเตียนเปล่าๆ ต้องปาจิตตีย์
...อ่านต่อ
สงฆ์เรียกตัวมาถาม แกล้งพูดกลบเกลื่อนก็ดีนิ่งเสียไม่พูดก็ดีถ้าสงฆ์สวดประกาศข้อความนั้นจบ
...อ่านต่อ
คำว่า ภูตคาม ได้แก่ พืช ๕ ชนิด คือ พืชเกิดจากเหง้า พืชเกิดจากต้น พืชเกิดจากข้อ พืชเกิดจากยอด และพืชเกิดจากเมล็ด
...อ่านต่อ
คำว่า แผ่นดิน ท่านอธิบายความหมายไว้ว่า ได้แก่ แผ่นดิน ๒ ประเภท คือ - ชาตปฐพีคือ แผ่นดินแท้ได้แก่ แผ่นดินที่มีดินร่วนล้วน มีดิน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล