ศีล 1

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2546

 

 

 

ชาติวรรณะก็เปล่าประโยชน์
นัยว่า ศีลท่านประเสริฐสูงสุด
เมื่อไม่ประกอบด้วยศีลเสียแล้ว
วิชาความรู้ก็ไม่มีประโยชน์

 

สีลวีมังสชาดก ๒๗/๗๖๗

 Total Execution Time: 0.0013428330421448 Mins