ผู้ไม่มีภพ

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2550

 

ผู้ไม่มีภพ

 

ภิกษุผู้ถอนภวตัณหาได้แล้ว มีจิตสงบแล้ว

สิ้นความเวียนเกิดแล้วย่อมไม่มีภพอีก

 

ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๓

 

 Total Execution Time: 0.0034547170003255 Mins