ถวายความรู้การใช้สื่อ

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2550

      ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกัลยาณมิตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดถวายความรู้เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้แก่พระสังฆาธิการและพระสอนศีลธรรม ณ วัดอินทาราม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูบุรีตารกานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอเชียงดาว เป็นประธาน

นอกจากนี้พระอาจารย์ศุภโชค สุภคฺโค จากวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง การ ใช้สื่อสีขาวกับการปลูกผังศีลธรรม โดยกล่าวว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาล ซึ่งมีการใช้สื่อโดยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนมาถึงปัจจุบัน ก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้สื่อเข้ามาช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นกัน โดยสื่อที่ใช้นั้นต้องเป็นสื่อสีขาว และช่อง DMC ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งของสื่อสีขาวที่สามารถนำไปใช้ ในการเผยแผ่ ได้เป็นอย่างดี

ด้านพระอาจารย์จิรเดช จิรเตโช จากธุดงคสถานล้านนา ได้แนะนำวิธีการ สื่อไปใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้กับพระสังฆาธิการได้เข้าใจ และนำไปใช้อย่างถูกต้องต่อไป ปัจจุบันสื่อที่นำมาใช้เผยแพร่ธรรมะนั้น สามารถทำได้หลายอย่างด้วยกันแล้ว เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เรียนรู้จนเกิดความเข้าใจได้ง่าย สนุกสนาน ชวนให้ติดตาม อันจะก่อประโยชน์ที่แท้จริงนำไปปฏิบัติตามได้ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ศึกษาธรรมะได้ดียิ่ง ๆ ขึ้นด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014976851145426 Mins