โครงการนำร่อง

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2550

     สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและแกนนำครู โครงการนำร่องการพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ โดยยึดหลักมรรคมีองค์ 8 ระดับพื้นฐานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกันจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 แห่งทั่วประเทศ เมื่อเดือนมกราคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา ณ สวนพนาวัฒน์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งภายหลังการปฏิบัติธรรม คณะผู้บริหารการศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น

ภายหลังการปฏิบัติธรรมได้ประชุมร่วมกัน เพี่อจัดทำโครงการนำร่องการพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ โดยยึดหลักมรรคมีองค์ 8 ระดับพื้นฐานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา โดยคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำร่อง จำนวน 12 เขต เพื่อเขียนแผนพัฒนานิสัย ปรับกิจวัตร กิจกรรม ของสถานศึกษาให้สามารถพัฒนานิสัยผู้เรียนได้ พร้อมสอดแทรกบูรณาการธรรมะ ลงสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมผู้เรียน โดยเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ตลอดจนวัด ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ทางชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ได้เดินทางไปแสดงธรรม ในครั้งนี้มีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ จากโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 อาทิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนอื่นๆ จำนวน 30 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม

สำหรับการสัมมนา โครงการนำร่องการพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถโดยยึดหลักมรรคมีองค์ 8 ระดับพื้นฐาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 ณ ห้องพุทธางกูร อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) บรรยายเรื่องการบริหารสถานศึกษาเชิงพุทธ และ ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์ บรรยายในหัวข้อการเขียนแผนพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ และเข้ารับฟังธรรมะจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ในระดับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมจำนวน 190 โรงเรียน กว่า 400 ท่านเข้าร่วมสัมมนา โดยแต่ละท่านต่างมีความตั้งใจที่จะนำสิ่งที่ได้รับจากการเข้าสัมมนาในครั้งนี้ไปปฏิบัติเพื่อสร้างบุคคล ต้นแบบต่อไปในอนาคต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011933668454488 Mins