อบรมเยาวชน จ.อ่างทอง

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2550

     ในวาระแห่งปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษานี้ หน่วยงานต่างๆ ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในรูปแบบต่างมากมาย ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ซึ่งดูแลเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต ก็ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลขึ้น โดยความร่วมมือจากวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี นำนักเรียนมาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและอบรมศีลธรรมเฉลิมพระเกียรติ ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากว่า 10,000 คน จาก 14 โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง โดยแบ่งการอบรมเป็น 6 รุ่น รุ่นละ 3 วัน

สำหรับเนื้อหาในการอบรมมุ่งเน้นให้เยาวชน เกิดความรักและเข้าใจหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รู้จักการให้ทาน รักษาศีล และปฎิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสัมมาทิฐิ (การมีความเห็นที่ถูกต้อง 8 ประการ) เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม รู้จักตระหนักถึงพระคุณพ่อแม่ อีกทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติตามหลักวัฒนธรรมชาวพุทธอีกด้วย

จากการติดตามผลพบว่า เยาวชนที่ผ่านการอบรมทุกรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ สร้างเครือข่ายเยาวชนยุวโพธิสัตว์ เยาวชนคนเก่งและดีที่โลกต้องการ และร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมภายในโรงเรียน เชิญชวนเพื่อนๆให้ทำความดี และจะได้ร่วมกันพัฒนาวัดในจังหวัดอ่างทองต่อไป ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสร้างความปลาบปลื้มและปิติใจให้กับผู้ปกครองและคณะครูเป็นอย่างยิ่ง

การให้ความสำคัญกับการสร้างเยาวชนคนเก่งและดีที่โลกต้องการ สร้างสังคมที่เข้มแข็งด้วยศีลธรรม จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันจากทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน และต้องทำอย่างต่อเนื่องเหมือนการปลูกต้นไม้ โดยต้องค่อยๆ ติดตามดูความเจริญเติบโตในต้นไม้ของเราที่งอกงามขึ้นด้วยดี จากความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010609189669291 Mins