ปรัปวาท

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2550

 

ปรัปวาท แปลว่า ถ้อยคำของคนอื่น

คำกล่าวหาของคนพวกอื่น การโต้เถียงกับผู้อื่น

 

         ปรัปวาท หมายถึงคำคัดค้านโต้แย้ง คำกล่าวโทษ คำกล่าวหา คำท้าทายของคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับตน ของคนที่เห็นไม่ตรงกับตน เพราะมีลัทธิต่างกันบ้าง เพราะมีความเห็นไม่ถูกตามเป็นจริงบ้าง เพราะทิฐิมานะส่วนตัวบ้าง

         

         ปรัปวาท ยังหมายถึงลัทธินอกพระพุทธศาสนา ที่มีหลักคำสอนขัดกันกับพระพุทธศาสนา เช่น ลัทธิที่สอนว่าบุญไม่มี บาปไม่มี นรกสวรรค์ไม่มี เหตุปัจจุบันไม่มี เป็นต้น

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0014749844868978 Mins