ม.อุบลมหาสังฆทาน

วันที่ 18 มค. พ.ศ.2551

       IBS หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในฐานะศูนย์ประสานงานชมรมพุทธ ในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชน โดยเยาวชน และมุ่งมั่นให้สังคมร่มเย็นด้วยพลังคนหนุ่มสาว และมโนปณิธานในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 25 ปีแล้ว ที่ IBS มุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง ผ่านเวทีธรรมะที่สร้างสรรค์และสนุกสนาน เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างถูกต้อง ดังนั้น โครงการเพื่อเยาวชนจึงเกิดขึ้นมากมาย เพื่อถ่ายทอดธรรมะในรูปแบบเยาวชนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จนเกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายทั่วประเทศ อาทิเช่น เครือข่ายชมรมพุทธ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา ทั่วประเทศ เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก (Supervisor) เครือข่ายยุวโพธิสัตว์ พัฒนาโรงเรียนและวัดใกล้บ้าน เครือข่ายเยาวชนไม่นะเหล้าบุหรี่ (NoNA Club) กลุ่มยุวทูตทางก้าวหน้า เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ IBS จัดงาน “ม.อุบลมหาสังฆทาน ครั้งที่ 1” ขึ้น โดยมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเมตตามารับสังฆทานจำนวน 9 รูป และแบ่งการถวายสังฆทานออกเป็น 4 รอบด้วยกัน ซึ่งมี คณะครู อาจารย์ และนิสิต นักศึกษา สนใจเข้าร่วมงานกว่า 250 คน

สำหรับการถวายสังฆทานนั้น เป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่ถือว่ามีอานิสงส์มาก เนื่องจากเป็นการถวายทานแบบไม่เฉพาะเจาะจงแก่ท่านใดโดยเฉพาะนั่นเอง อีกทั้งการจัดทำบุญ ให้ทาน จะช่วยปลูกฝังศีลธรรมที่ดีงาม ให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ให้กลับมาเห็นถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา ถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม และช่วยกันรักษาให้คงอยู่ต่อไป ทั้งนี้สิ่งที่จะทำให้เห็นและเกิดประโยชน์สูงสุดได้ คือต้องลงมือปฏิบัติกันจริง ให้ได้เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สำหรับเบื้องต้นเริ่มที่รู้จักการทำบุญก่อน จากนั้นก็จะเป็นโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในส่วนอื่น ๆ ได้ต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010681509971619 Mins