เสวนาวิกฤตพระพุทธศาสนา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2548
....นายผ่อง เล่งอี้ ประธานคณะกรรมาธิการ ( กมธ .) การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ว่า กมธ . การศึกษาฯจะจัดประชุมเสวนาเรื่อง " วิกฤตพระพุทธศาสนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ " ในวันที่ 15 สิงหาคม เพื่อให้กำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้ขาดกำลังใจ และขาดปัจจัยที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องออกไปเสี่ยงอันตรายในการบิณฑบาต นอกจากนี้ยังต้องการทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงๆ เพราะฟังดูแล้วยังเกิดความสับสนอยู่ ทางสำนักพุทธศาสนาก็บอกว่าวัดยังเหมือนเดิมไม่ร้าง แต่เมื่อตนลงไปรับฟังปัญหาที่จังหวัดปัตตานี พระระบุว่ามีจำนวนพระลดลง และมีวัดร้างเพิ่มขึ้น บางวัดเหลือพระแค่รูปสองรูปจนไม่สามารถประกอบศาสนกิจทางศาสนาได้มมร.ขอไปอยู่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

พระราชเมธาภรณ์ รักษาการอธิการบดี มมร . กล่าวว่า ขณะนี้ทาง มมร . ได้มีหนังสือไปถึงนายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ มมร . ไปอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เพื่อจะได้พัฒนาหลักสูตรและมีเครือข่ายในการพัฒนาวิชาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อว่าจะทำให้มหาวิทยาลัยสงฆ์มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้ มมร . ได้รับงบประมาณในการขยายมหาวิทยาลัยมาประมาณ 1,600 ล้านบาท โดยจะมีการขยายวิทยาเขตในส่วน กลางไปที่พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา จ . นคร ปฐม เพื่อรองรับนักศึกษาสงฆ์ได้มากขึ้น .


นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่าปัจจุบันสื่อวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์มีอิทธิพลอย่างสูงต่อวิถีชีวิตของเยาวชน ดังนั้นเพื่อให้กำลังใจผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ดีๆที่มีคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย

ฃคณะกรรมาธิการได้พิจารณาจากรายการโทรทัศน์ต่างๆและภาพยนตร์ที่มีคุณค่าต่อสังคม จำนวน 10 เรื่องคือด้านภาพยนตร์ เรื่อง" หลวงพี่เท่ง" และ" มหาลัยเหมืองแร่" ส่วนละครเรื่อง" อยู่กับก๋ง" และธรรมะติดปีก ส่วนรายการต่างๆคือ คุณพระช่วย, คนค้นคน, เสียงธรรมเสียงทิพย์, วิถีธรรม, ชีวิตไม่สิ้นหวังและจดหมายเหตุกรุงศรี


สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติมอบพัด โล่ ย่าม ที่กระบี่

นางบุญศรี พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีมอบพัด โล่ ย่าม และเกียรติบัตรแก่เจ้าอาวาสที่จัดอุทยานการศึกษาในวัด ณ วัดบางโทง อ . อ่าวลึก จ . กระบี่ เมื่อวันที่ 27-30 มิ . ย . ที่ผ่านมา โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี ซึ่งวัดต่างๆ ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ และการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ 2548 โดยคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ชุมชน ซึ่งผลการคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัด


ชาวอังกฤษ สวดมหาสมัยสูตร

ที่วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก เมื่อเวลา 17.30 น . วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สมาคมสมถะ จากประเทศอังกฤษ เดินทางมาเจริญพุทธมนต์มหาสมัยสูตร เพื่อความร่มเย็นแห่งแผ่นดิน และสันติภาพโลก พิธีเจริญพุทธมนต์ มหาสมัยสูตร ในประเทศไทยของสมาคมสมถะจะประกอบพิธีด้วยกันทั้งหมด 7แห่งได้แก่ ณ ตำหนักสมเด็จคณะ 1 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วัดทรงเมตตาวนาราม จังหวัดชลบุรี วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์ วัดหนองรัง จังหวัดศรีสะเกษ วัดเขานาคเกิด จังหวัดภูเก็ตจัดเที่ยวบินพิเศษส่งเสริมท่องดินแดนพุทธภูมิ


กระทรวงวัฒนธรรม   ร่วมกับ   บริษัทการบินไทย   จำกัด   เปิดเที่ยวบินราคาถูก   ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนให้ได้มีโอกาสไปร่วมจาริกแดนพุทธภูมิ   ตามรอยพระศาสดา   การเดินทางครั้งนี้   เป็นการเดินทางไปยังสถานที่   ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนดับขันธ์ปรินิพพาน   ณ   สาธารณรัฐอินเดีย   ถึง  1 แห่ง   เช่น   ตำบลลุมพินี    สถานที่ทรงประสูติ   หรือ   เมืองพุทธคยา   สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อันตรายจากโทรทัศน์


พญ . สุดา เย็นบำรุง กุมารแพทย์และอนุกรรมการโครงการพัฒนาคลินิกสุขภาพเด็กดี ได้กล่าวถึงปัญหาเด็กติดทีวี ว่า วัยเด็กถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้านของชีวิต หากพ่อแม่ปล่อยให้ลูกนั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ โอกาสที่ลูกจะได้ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย พูดคุยโต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็จะน้อย เพราะโทรทัศน์เป็นการสื่อสารทางเดียว ซึ่งอาจมีผลการสื่อสารของลูก เช่น พูดช้า การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทำให้ความคิดจินตนาการค่อยๆ หดหายไป มีปัญหาสุขภาพตามมาพระไตรปิฏกฉบับคอมพิวเตอร์

นายศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า โครงการพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น ขณะนี้ปรับปรุงใหม่โดยได้เพิ่มชุดคัมภีร์ที่รวมอรรถกถาฎีกา อนุฎีกา และคัมภีร์สำคัญอื่น ๆ จากเดิม 160 เล่ม เป็น 194 เล่ม ประกอบด้วย พระไตรปิฎกบาลีไทย 45 เล่ม พระไตรปิฎกภาษี 45 เล่ม อรรถกถาฎีกาและคัมภีร์สำคัญอื่น ๆ 104 เล่ม พร้อมทั้งได้เพิ่มการเชื่อมโยงการเทียบเคียงข้อมูลและการสืบค้นในแต่ละชุดคัมภีร์ ด้วยการเพิ่มช่องหน้าต่างเพื่อการเปิดอ่านจาก 8 ช่อง เป็น 15 ช่อง บนหน้าจอเดียว ซึ่งเปรียบเสมือนการเปิดหนังสือ 15 เล่ม มาเปรียบเทียบกัน โดยพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นล่าสุดนี้มีชื่อว่า Budsir/tt v. 3 บรรจุไว้ในแผ่นซีดรอม 2 แผ่น และสามารถเปิดอ่านได้จากเว็บไซต์ที่ www.budsir.org


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00077989896138509 Mins