วัดราษฎร์สังคม จัดบรรพชาสามเณรถวายในหลวง

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2549

          โครงการที่จัดให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา มาอยู่ภายใต้ร่มเงาอันร่มเย็นเป็นสุขแห่งพระพุทธศาสนา กลายเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับการส่งเสริมในสังคมปัจจุบัน ในหลาย ๆ จังหวัดทั้งทางคณะสงฆ์และฝ่ายฆราวาสร่วมมือให้การสนับสนุน ด้วยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีในอันจะชี้นำให้เยาวชนได้หันมาสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งจะช่วยอบรมขัดเกลาให้เป็นคนดีได้ในสังคมต่อไป

วัดราษฎร์สังคม บ้านหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่น 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2549 โดยมีพระอธิการลำเพย ชยาภาโส เจ้าอาวาสเป็นประธานจัดโครงการ มีผู้เข้าร่วมบรรพชาจำนวน 2,000 รูป ซึ่งมีระยะเวลาการอบรมไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2549

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น รู้จักการทำทานรักษาศีล เจริญภาวนา และให้ห่างไกลจากยาเสพติดภัยร้ายของลูกหลาน ซึ่งเป็นอบายมุขปัญหาใหญ่ประการหนึ่งของสังคมปัจจุบัน

ในครั้งนี้มีเยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 คืออายุยังไม่ถึง 10 ปี แต่ด้วยมีความศรัทธา และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระหว่างเข้ารับการอบรม มาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากทีเดียว โดยระหว่างการอบรมสามเณร จะได้รับฝึกการรู้จักใช้ชีวิตแบบสามเณร เรียนรู้และปฏิบัติศึกษาวัฒนธรรมของชาวพุทธ ได้แก่ การปัดกวาดเช็ดถู การล้างห้องน้ำอย่างถูกวิธี การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ฝึกทำงานให้มีความสามัคคี เป็นการทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับคนหมู่มากอย่างสงบสุขและประสบผลสำเร็จ รู้จักฝึกนำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระอาจารย์ได้เทศน์สอนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อ

หลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าร่วมฯ จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการศึกษาทั้งจากภาคทฤษฏี รวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งตัวผู้ปกครองเองจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของบุตรหลานอีกด้วย

ทั้งนี้ยังนับเป็นโอกาสที่ทุก ๆ ฝ่ายได้จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อร่วมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสปีที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ในโอกาสสำคัญครั้งนี้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011208653450012 Mins