..วันคุ้มครองโลก วันที่โลกถูกคุ้มครองด้วยธรรม

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2557

 
 
..วันคุ้มครองโลก วันที่โลกถูกคุ้มครองด้วยธรรม
 

"ธรรมโลกบาล" ธรรมะเครื่องคุ้มครองโลก คือ หิริโอตัปปะ
 

หิริ ความละอายแก่ใจในการทำบาป
โอตัปปะ ความสะดุ้งกลัวต่อผลแห่งบาป

 

ธรรมทั้งสองประการนี้ทรงแสดงว่า เป็น โลกปาลธรรม คือธรรมที่รักษาคุ้มครองโลก คือหมู่สัตว์ให้อยู่ร่วมต่อกันอย่างปกติสุขตามสมควร
 

นอกจากจะเรียกว่าเป็นโลกปาลธรรมแล้ว ยังถือว่าเป็น เทวธรรม คือธรรมที่จะสร้างคนให้เป็นเทพบุตรเทพธิดาด้วยร่างกายที่เป็นมนุษย์นี่เอง
 
 

- อีกประการเป็นธรรมที่เกิดขึ้นภายในใจของคนทุกคน ท่านจึงเรียกธรรมสองประการนี้ว่า มโนธรรม คือธรรมที่เกิดมีอยู่ภายในจิต
 

มโนธรรมนี้เองที่แยกให้แตกต่างจากสัตว์ ในด้านพฤติกรรมที่ปรากฏออกมาด้านกาย วาจา เพราะใจประกอบด้วยความสำนึก อันมีหิริโอตัปปะเป็นหลักยึดเหนี่ยว
 

ฉะนั้น จึงควรสั่งสมคุณธรรม ทั้งสองประการนี้ ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน ***
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0064728498458862 Mins