การบูชา คือ อะไร

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2557

 

การบูชา คือ อะไร

 


             การบูชาในบริบทนี้ หมายถึง การยกย่องคุณความดีและความสามารถของบุคคล คำว่าคุณความดี หมายถึง คุณธรรมอันเป็นลักษณะนิสัย และพฤติกรรมประจำตัวบุคคล หรืออาจหมายถึงการทำคุณประโยชน์แก่ผู้อื่น แก่สังคมส่วนรวม ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจ เช่น การที่สังคมสงเคราะห์ศาสนสงเคราะห์ เป็นต้น


            ใครคือบุคคลที่ควรบูชา


            บุคคลที่ควรบูชา อาจแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ


           1) บุคคลที่มีพระคุณต่อเราโดยตรง และยังมีชีวิตอยู่ ที่สำคัญที่สุดคือ บุพการี (มารดาบิดา)
ของเรา รองลงไปก็คือ ครูอาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ตลอดจนผู้มี
 อุปการคุณแก่เราในด้านต่างๆ


          2) บรรพบุรุษของเรา และของชาติ ผู้ล่วงลับไปแล้ว


          3) บุคคลที่เพียบพร้อมด้วยศีลและคุณธรรมต่างๆ ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจ
 การงาน และทำประโยชน์เป็นอันมากให้แก่สังคมโดยรวม สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม


          4) มณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งได้ทุ่มเทพลัง ติปัญญา และความสามารถให้แก่
 การปฏิรูปนิสัยสันดานของผู้คนในสังคม ให้เป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิอย่างมั่นคงทำไมต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาจุดมุ่งหมายสำคัญของการบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็คือ


         1) เพื่อแสดงความกตัญูกตเวทีต่อบุพการี และต่อผู้มีพระคุณต่อเรา ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างวันธรรมทางจิตใจ ให้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน


         2) เพื่อแสดงความเคารพนับถือ ยกย่อง เทิดทูน บรรพบุรุษของเรา และบรรพบุรุษ ผู้
 ประกอบคุณความดี และสร้างคุณประโยชน์ไว้ให้แก่ชาติบ้านเมือง ซึ่งจะเป็นสิ่งบันดาลใจให้เยาวชนรู้สึกรัก และภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดของตน


        3) เพื่อประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้บำเพ็ญคุณความดีให้โลกรู้ และให้เป็นแบบอย่างไว้ดำเนิน
 รอยตาม


        4) เพื่อสร้างค่านิยมถูกต้องให้แก่สังคม คือให้เคารพธรรม หรือถือศีลธรรมเป็นใหญ่ มิใช่
 ถือยศ ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ อิทธิพล และความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นใหญ่


        5) เพื่อป้องกันตนเองจากความอิจฉาริษยา การจ้องจับผิด การยกตนข่มท่าน การแย่งชิง
 อำนาจหน้าที่ และผลประโยชน์ของผู้อื่นโดยทุจริต แต่ทว่าคอยสังเกตคุณความดีของผู้อื่นไว้เป็นแบบ
 อย่างในการพัฒนาตนเอง


       6) เพื่อทำนุบำรุงสมณพราหมณ์ และพระพุทธศาสนาให้วันาถาวรสืบไป

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 

 Total Execution Time: 0.02504430214564 Mins