สาระสำคัญของกฎแห่งกรรม คืออะไร

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2557

 

สาระสำคัญของกฎแห่งกรรม คืออะไร


                สาระสำคัญของกฎแห่งกรรม คือ "ทำดีต้องได้รับผลดีจริง ทำชั่วต้องได้รับผลชั่วจริง" 5
ดังธรรมภาษิต ว่า


               "บุรุษทำกรรมเหล่าใดไว้ เขาย่อมเห็นกรรม เหล่านั้นในตน ผู้
 ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว บุคคลหว่านพืชเช่นใด
 ย่อมได้รับผลเช่นนั้น"


               ธรรมภาษิตนี้ มีสาระสำคัญอยู่ 4 ประเด็น คือ


              1) ผู้ทำกรรมอย่างใดไม่ว่าดีหรือชั่ว ตนจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเองอย่างแน่นอน ดังนั้นถ้าตนต้องประสบกับความเดือดร้อนใดๆ ก็ให้รู้เถิดว่า ปัญหาหรือความเดือดร้อนนั้น เนื่องมาจากเหตุชั่วที่ตนเป็นผู้ก่อขึ้นแล้วเอง อย่าได้หลงโทษใครๆ


              2) ผู้ทำดี จะต้องได้รับผลดีอย่างแน่นอน


              3) ผู้ทำชั่ว จะต้องได้รับผลชั่วอย่างแน่นอน


              4) ผลของกรรมเปรียบได้กับการออกผลของพืช กล่าวคือ เมื่อปลูกพืชชนิดใด ก็จะได้เก็บ
 เกี่ยวผลอันเป็นผลิตผลของพืชชนิดนั้น เช่น ปลูกกล้วย ผลที่จะได้เก็บเกี่ยวก็คือกล้วย มิใช่ ผลไม้อย่างอื่นข้อนี้เป็นการยืนยันสนับสนุน ข้อ 2 และ 3 อย่าง ชัดเจนการเกิดผลของกรรมทั้งดีและชั่ว มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวเช่นนี้ ท่านจึงเรียก"กฎแห่งกรรม" ว่าเป็นกฎเหล็กที่เที่ยงธรรมที่สุด โดยไม่ต้องมีการตีความใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0044204513231913 Mins