บุคคลที่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจ

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2557

 

 

บุคคลที่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจ

 

              ต้องคบคนดีเป็นหุ้นส่วน บุคคลที่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ ถ้าต้องการขยายกิจการก็อาจจำเป็นต้องมีการร่วมหุ้นลงทุนกับผู้อื่น ถ้าตัดสินใจจะดำเนินการดังกล่าว ก็จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเลือกลงทุนร่วมหุ้นกับคนดีมีศีลธรรมเท่านั้น ถ้าเราดูคนไม่ออก ไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนรอบคอบ หรือเชื่อคนง่าย เราก็อาจจะได้คนไร้ศีลธรรมมาเป็นหุ้นส่วน ซึ่งถ้ากิจการของเราเจริญขึ้น ก็อาจถูกเขาใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงยึดกิจการไปจากเรา หรือมิฉะนั้นก็คงจะทำให้กิจการของเราพินาศล่มจมลงได้อนึ่ง แม้เราจะไม่ได้ร่วมหุ้นลงทุนกับใครก็ตาม แต่ก็ไม่ควรเข้าไปทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวกับอาชีพต้องห้าม หรือก่อนที่จะ สมัครเข้าไปทำงานในบริษัทห้างร้าน หรือหน่วยงานของเอกชนขนาดเล็กหรือแม้ขนาดกลางก็ตาม เราจำเป็นต้องศึกษาให้รอบคอบเกี่ยวกับคุณธรรมของบุคคลระดับผู้บริหารของหน่วยงานนั้นๆ จนแน่ใจว่าพวกเขาเป็นคนดีมีศีลธรรม จึงค่อยตัดสินใจเข้าไปร่วมทำงานด้วย ทั้งนี้เพราะถ้าเราเข้าไปร่วม ทำงานกับคนไร้ศีลธรรม เราก็จะถูกครอบงำจากผู้คนเหล่านั้น ซึ่งจะทำให้สัมมาทิฏฐิในใจของเราที่เคยมั่นคง ก็อาจคลอนแคลน และเสื่อมถอยลงได้ ไม่ต้องมากเพียงแค่เราถูกสั่งให้ปลอมปนสินค้าถ้าเราทำตามเราก็เสียศีล แต่ถ้าเราไม่ทำตาม เราก็อยู่ทำงานร่วมกับเขาต่อไปไม่ได้ ซ้ำร้ายกว่านั้น เราอาจจะถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกปองร้ายในฐานะผู้รู้เห็นพฤติการณ์ผิดศีลผิดกฎหมาย ในหน่วยงานของพวกเขานี่คือพิษภัยของคนไร้ศีลธรรมเพราะฉะนั้นการเลือกทำงานกับคนดี การคบคนดีเป็นหุ้นส่วนจึงจำเป็นมาก ยิ่งถ้าผู้ร่วมงานอาชีพของเราเป็นทั้งคนดีมีศีลธรรม และมีปัญญาแสวงหาทรัพย์ด้วยแล้ว เราก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำมาหากินได้โดยไม่ยากเกินไปด้วยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแ ดงเกี่ยวกับบุคคลที่มีปัญญา และไม่มีปัญญาในการแสวงหาทรัพย์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1 ดังนี้

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0092034022013346 Mins