หน้าที่ที่สำคัญเพียงเล็กน้อย

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2557

 

หน้าที่ที่สำคัญเพียงเล็กน้อย

 


             หน้าที่ที่สำคัญเพียงเล็กน้อย มีความหมายอย่างไร

 


             หน้าที่ของมารดาบิดาอันพึงปฏิบัติต่อบุตร ซึ่งมีความสำคัญรองลงมาจากหน้าที่ 3 ข้อแรก ก็
คือหน้าที่ ข้อ 4 และ 5 "หาภรรยาหรือสามีที่สมควรให้" และ "มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันควร" ถือว่ามีความสำคัญเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้เพราะบุตรที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นมนุษย์ และศิลปวิทยามาเป็นอย่างดี ย่อมสามารถหาคู่ครองที่ดีและเหมาะ มได้เอง โดยไม่ต้องให้ตกเป็นภาระของพ่อแม่หรือถ้าพ่อแม่มีความปรารถนาดีต่อบุตร และเป็นธุระจัดการหาคนดีมาให้เป็นคู่ครอง บุตรก็คงจะยอมรับปฏิบัติตามได้ หรือถ้าบุตรปฏิเสธความปรารถนาดีของพ่อแม่ พ่อแม่ย่อมวางใจได้ว่าบุตรของตน จะสามารถตัดสินใจเลือกคู่ครองเองโดยไม่ผิดพลาดอีกประการหนึ่ง บุตรประเภทนี้ แม้พ่อแม่ไม่มอบทรัพย์สมบัติให้ หรือไม่มีทรัพย์สมบัติจะมอบให้ เขาก็ย่อมประกอบสัมมาอาชีพ และประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ในกรณีที่พ่อแม่จะมอบหมายให้บุตรเข้ารับหน้าที่บริหารกิจการ หรือทรัพย์สมบัติของตระกูล เขาก็ย่อมจะบริหารได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะเหตุนี้ จึงถือว่าหน้าที่ข้อ 4 และ 5 ของพ่อแม่มีความสำคัญเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010899146397909 Mins