ตบะ

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2557

 

 

       ตบะ

 

 

          ประชาชนอยากเห็นรัฐบาลมีตบะ1 หมายความว่า ประชาชนอยากเห็นรัฐบาลใช้อำนาจทางกฎหมายที่ประชาชนมอบให้ ไปจัดการปราบปรามผู้ประพฤติไม่ดีในบ้านเมืองอย่างเด็ดขาด จนกระทั่งมิจฉาทิฏฐิชนเหล่านั้นทั้งกลัวทั้งเกรง ไม่กล้าเหิมเกริมก่อความยุ่งยากเดือดร้อนขึ้นในสังคม แต่ทั้งนี้รัฐต้องกระทำด้วยความละเอียดรอบคอบ ไม่มีผิดพลาด ไม่ให้มีกรณีคนดีกลายเป็นแพะรับบาปส่วนคนชั่วยัง1 คำว่า ตบะ แปลว่า การบำเพ็ญเพื่อให้กิเลส เบาบางสำหรับในกรณีการปฏิบัติของบุคคล เช่น นักบวช ตบะ หมายถึง เครื่องเผาผลาญกิเลส ของนักบวชตบะของพระราชา หมายถึง การใช้อำนาจเผาผลาญทำลายคนชั่วลอยนวลก่อกรรมชั่วต่อไปอีก


          ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แม้ประชาชนจะได้เห็นความมีตบะของรัฐบาลบ้างแล้ว แต่ก็ปรารถนาที่จะเห็นปฏิบัติการในลักษณะนี้ดำเนินต่อไปโดยไม่ขาดตอน มิฉะนั้นคนดีก็จะเดือดร้อนการปฏิบัติการอย่างเด็ดขาดจริงจังของรัฐ แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกคัดค้านโจมตี ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาจากฝ่ายผู้เสียประโยชน์ ถ้ารัฐได้กระทำอย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด เป็นธรรมโดยปราศจากอคติแล้วไซร้ ประชาชนคนดี ที่เป็นพลังเงียบกลุ่มใหญ่ย่อมยืนหยัดอยู่ข้างรัฐเสมอ เหล่านี้คือ ตบะของรัฐบาลที่ประชาชนปรารถนาจะได้เห็น

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0012095332145691 Mins