การสร้างคนดี

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2557

   

 

การสร้างคนดี

 

       รัฐบาลกล้าลงทุนในการสร้างคนดี การลงทุนของรัฐบาลเพื่อความสุขของประชาชน และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้น แทนที่จะจำกัดขอบเขตเพียงแค่การทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีงานทำมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงสม่ำเสมอ มีการศึกษาดี เท่านี้ยังไม่พอ จำเป็นต้องมีศีลและมีธรรมประจำใจอย่างสมบูรณ์พร้อมอีกด้วย นั่นคือการศึกษาของชาติต้องให้ความสำคัญทั้งการศึกษาทางโลก และทางธรรมไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันทั้งนี้เพราะคนเก่งทางโลกที่ขาดความรู้ทางธรรม ย่อมพฤติกรรมเลวร้ายไม่แตกต่างจากโจรขึ้นชื่อว่าโจรแล้ว ไม่ว่าจะมีการศึกษาสูงหรือต่ำ ย่อมไม่มีหิริโอตตัปปะ จึงพร้อมที่จะทำความเลวความชั่วทุกลมหายใจเข้าออก ยิ่งถ้ามีการศึกษาสูงด้วยแล้ว ก็ยิ่งจะมีศักยภาพในการทำชั่วได้กว้างขวางกว่า แนบเนียนและสลับซับซ้อนกว่าโจรที่ด้อยการศึกษาอนึ่ง ตามที่กล่าวว่า "การศึกษาของชาติต้องให้ความสำคัญทั้งการศึกษาทางโลกและทางธรรมไม่ยิ่งหย่อนกัน"หมายความว่า การศึกษาของชาติทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน ผู้เรียนจะต้องได้รับการศึกษาทั้งสองทางตลอดทุกหลักสูตร คณาจารย์ที่รับผิดชอบการศึกษาทางธรรมก็ต้องมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ในวิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันคณาจารย์ทางธรรมก็จำเป็นต้องประสานงานกับทิศเบื้องบน


        เพื่อที่จะให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จ รัฐจึงจำเป็นต้องลงทุนเพื่อสร้างคณาจารย์ทางธรรมขึ้นขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมการศึกษา และการทำหน้าที่ตามอริยวินัยของทิศเบื้องบน ให้มีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งต้องเสนอแนะให้ทิศเบื้องบนตระหนักอยู่เสมอว่า หน้าที่ของทิศเบื้องบน คือการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิให้เข้าไปอยู่ในใจผู้คนทั้ง 5 ทิศ หรือ สอนวิชาว่าด้วยความเป็นมนุษย์ให้แก่ประชาชน

 

           ดังนั้น บรรดาวิทยากรที่อยู่ในฐานะทิศเบื้องบน จำเป็นจะต้องมีความรู้ในทางพระพุทธศาสนา
อย่างลึกซึ้งทั้งภาคปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปศึกษาวิชาทางโลก เพราะวิชาทางโลกมีคณาจารย์อยู่มากมายแล้วทั้งหมดนี้คือความหมายของการกล้าลงทุนสำหรับสร้างคนดี ที่ประชาชนอยากจะเห็นรัฐบาลกระทำ

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.011940515041351 Mins