มิตรมีความรักใคร่

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2557

           

 

            คหบดีบุตร มิตรมีความรักใคร่ เธอพึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี โดยเหตุ 4 ประการ คือ


            1. ไม่พอใจความเสื่อมของเพื่อน


            2. พอใจความเจริญของเพื่อน


            3. ห้ามปรามคนที่นินทาเพื่อน


            4.สนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อน


            คหบดีบุตร มิตรมีความรักใคร่ เธอพึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี โดยเหตุ 4 ประการนี้แล"

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 Total Execution Time: 0.0256028175354 Mins