กุลบุตรพึงบำรุงมิตรสหาย

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2557

       

 

 

          คหบดีบุตรกุลบุตรพึงบำรุงมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายโดยหน้าที่ 5 ประการ คือ


          1. การให้ (การแบ่งปันสิ่งของให้)


          2. กล่าววาจาเป็นที่รัก


          3. ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์


          4. วางตนสม่ำเสมอ


          5. ไม่พูดจาหลอกลวงกัน


          มิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตร
ด้วยหน้าที่ 5 ประการ คือ

 

          1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว


          2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว      

   

          3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้

 

          4. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย


          5. นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลของมิตร


           คหบดีบุตร มิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้าย กุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์
กุลบุตรด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้ ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้อง ทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการฉะนี้


       อธิบายความ  เมื่อเราเองสามารถปฏิบัติอริยวินัยตามหน้าที่ อันพึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องซ้าย 5 ประการได้ มบูรณ์ ในเวลาเดียวกัน เพื่อนของเราก็สามารถปฏิบัติอริยวินัยตามหน้าที่ของทิศเบื้องซ้าย 5 ประการได้สมบูรณ์ นั่นย่อมแสดงว่า

 

          1. ตัวเราและเพื่อน ต่างบำเพ็ญตนเป็นมิตรแท้ต่อกัน อย่างสมบูรณ์ตามอริยวินัย


          2. ทั้งเราและเพื่อนต่างเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิ และกำจัดมิจฉาทิฏฐิไปพร้อมๆกัน


          3. ความสำนึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองสังคม ศีลธรรมทางเศรษฐกิจ และทิศเบื้องซ้าย
ย่อมเพิ่มพูนมั่นคงยิ่งขึ้นพร้อมๆ กันไป


      เมื่อเป็นเช่นนี้ ภัยใดๆ ย่อมไม่มีโอกาสเกิดจากตัวเราไปกล้ำกรายสู่ทิศเบื้องซ้าย และภัยใดๆ ย่อม ไม่เกิดจากทิศเบื้องซ้ายกล้ำกรายมาถึงเรา เพราะ ต่างฝ่ายต่างปราศจากกรรมชั่ว14 ประการนั่นเอง ทั้งเราและเพื่อนจึงมีแต่ความสุข ความเจริญเพียงอย่างเดียว เราเองก็ได้ชื่อว่า ปิดป้องทิศเบื้องซ้ายเรียบร้อยแล้ว

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0061040679613749 Mins