แหล่งกดำเนิดนิสัยหรือสถานที่เพราะนิสัย

วันที่ 21 พย. พ.ศ.2557

แหล่งกำเนิดนิสัย

     แหล่งกำเนิดนิสัยหรือสถานที่เพราะนิสัยของคนเราทั้งนิสัยดีและนิสัยไม่ดี ก็คือ กิจวัตรกิจกรรมต่างๆ ที่เราประพฤติปฏิบัติเป็นประจำๆ ในแต่ละวันนั่นเอง

     สำหรับสถานที่แวดล้อมที่เราใช้กระทำกิจกรรมต่างๆ ในรอบวันอาจแบ่งได้เป็น 5 แห่ง หรือในที่นี่จะเรียกว่า 5 ห้อง คือ

 

การปลูกกฝังนิสัยด้วย 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า แหล่งกำนิดนิสัย ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร ห้องทำงานหรือห้องเรียน ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว หรือคุณครูไม่เล็ก ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา อารมณ์ (ใจ)ใส หรืออารมณ์ดี นิสัยคืออะไร , พฤติกรรมทางกาย , ประเภทของนิสัย , หน้าที่ของนิสัย , ความเคารพ , ความมีวินัย , ความอดทน , บทความอยู่ในบุญ , บทความมงคลชีวิต 38 ประการ , บทความวัฒนธรรมชาวพุทธ , นิทานชาดก , kalyanamitra
   

 1.ห้องนอน

 

การปลูกกฝังนิสัยด้วย 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า แหล่งกำนิดนิสัย ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร ห้องทำงานหรือห้องเรียน ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว หรือคุณครูไม่เล็ก ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา อารมณ์ (ใจ)ใส หรืออารมณ์ดี นิสัยคืออะไร , พฤติกรรมทางกาย , ประเภทของนิสัย , หน้าที่ของนิสัย , ความเคารพ , ความมีวินัย , ความอดทน , บทความอยู่ในบุญ , บทความมงคลชีวิต 38 ประการ , บทความวัฒนธรรมชาวพุทธ , นิทานชาดก , kalyanamitra


     2.ห้องน้ำ

 

การปลูกกฝังนิสัยด้วย 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า แหล่งกำนิดนิสัย ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร ห้องทำงานหรือห้องเรียน ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว หรือคุณครูไม่เล็ก ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา อารมณ์ (ใจ)ใส หรืออารมณ์ดี นิสัยคืออะไร , พฤติกรรมทางกาย , ประเภทของนิสัย , หน้าที่ของนิสัย , ความเคารพ , ความมีวินัย , ความอดทน , บทความอยู่ในบุญ , บทความมงคลชีวิต 38 ประการ , บทความวัฒนธรรมชาวพุทธ , นิทานชาดก , kalyanamitra


     3.ห้องแต่งตัว

 

การปลูกกฝังนิสัยด้วย 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า แหล่งกำนิดนิสัย ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร ห้องทำงานหรือห้องเรียน ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว หรือคุณครูไม่เล็ก ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา อารมณ์ (ใจ)ใส หรืออารมณ์ดี นิสัยคืออะไร , พฤติกรรมทางกาย , ประเภทของนิสัย , หน้าที่ของนิสัย , ความเคารพ , ความมีวินัย , ความอดทน , บทความอยู่ในบุญ , บทความมงคลชีวิต 38 ประการ , บทความวัฒนธรรมชาวพุทธ , นิทานชาดก , kalyanamitra


    4.ห้องอาหาร

 

การปลูกกฝังนิสัยด้วย 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า แหล่งกำนิดนิสัย ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร ห้องทำงานหรือห้องเรียน ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว หรือคุณครูไม่เล็ก ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา อารมณ์ (ใจ)ใส หรืออารมณ์ดี นิสัยคืออะไร , พฤติกรรมทางกาย , ประเภทของนิสัย , หน้าที่ของนิสัย , ความเคารพ , ความมีวินัย , ความอดทน , บทความอยู่ในบุญ , บทความมงคลชีวิต 38 ประการ , บทความวัฒนธรรมชาวพุทธ , นิทานชาดก , kalyanamitra


     5.ห้องทำงานหรือห้องเรียน

 

จากหนังสือ 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

จากหนังสือ 5 ห้องชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.038180434703827 Mins