บทสวดเจ็ดตำนาน นโมการอัฏฐกคาถา (นะโม ๘ บท)

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2558

เจริญพระพุทธมนต์ บทสวดเจ็ดตำนาน
นโมการอัฏฐกคาถา

เจริญพระพุทธมนต์ บทสวดเจ็ดตำนาน ​นโมการอัฏฐกคาถา

 

นโมการอัฏฐกคาถา

นะโม อะระหะโต สัมมา 
สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ  
สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ
วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
นะโม โอมาตยารัทธัสสะ 
ระตะนัตตยัสสะ สาธุกัง
นะโม โอมะกาตีตัสสะ
ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ
นะโม การัปปะภาเวนะ  
วิคัจฉันตุ อุปัททะวา
นะโม การานุภาเวนะ
สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
นะโม การัสสะ เตเชนะ
วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ

 

( พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ )
 

117770658.jpg
 

คำแปล นโมการอัฏฐกคาถา

ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้แสวงหาซึ่งคุณอันยิ่งใหญ่,

ขอนอบน้อมต่อพระธรรมอันสูงสุดในพระพุทธศาสนานี้ ที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว,

ขอนอบน้อมต่อพระอริยสงฆ์หมู่ใหญ่ ผู้มีศีลและอันหมดจดดีแล้ว,

การนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย ที่กล่าวคำเริ่มต้นว่า "โอม..." ดังนี้ จงให้สำเร็จประโยนช์ทุกอย่าง,

ขอนอบน้อมแม้ต่อพระรัตนตรัยซึ่งล่วงพ้นโทษอันต่ำช้าแล้วทั้งหมดนั้น,

ด้วยการประกาศกระทำความนอบน้อมนี้ ขอความจัญไรทั้งหลายจงปราศจากไป,

ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมนี้ ขอความสวัสดีจงมีตลอดการทุกเมื่อ,

ด้วยเดชแห่งการกระทำความนอบน้อมนี้ ขอเราจงเป็นผู้มีเดช ในพิธีมหามงคลนี้เถิด ฯ

 


** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
*  ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  youtube blc4monk 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014909148216248 Mins