ความสุขของผู้ครองเรือน

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2558

 

ความสุขของผู้ครองเรือน

 

พุทธพจน์เตือนใจ

   พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสความสุขของผู้ครองเรือน 4 ประการ คือ

    1.ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์ที่ได้มาต้องประกอบด้วยความชอบธรรม เมื่อพิจารณาเห็นว่า ทรัพย์ทั้งหลายที่ตนได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียร ประกอบด้วยความชอบธรรมนี้ ย่อมได้รับความสุขโสมนัส  เป็นความสุขเกิดจากการมีทรัพย์

    2.ความสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค หมายถึง การได้ใช้สอยบ้าง ทำบุญบ้าง ด้วยทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร อันประกอบด้วยความชอบธรรม เมื่อกุลบุตร นึกย้อนถึงการใช้ทรัพย์ของตน ย่อมโสมนัสยินดี ความสุขเช่นนี้เรียกว่า ความสุขที่เกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์

    3.ความสุขเกิดจากการไม่ต้องเป็นหนี้ หมายถึง การที่กุลบุตรไม่ต้องไปกู้ยืมทรัพย์จากใคร ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตาม ฉะนั้น กุลบุตรจึงปลอดกังวล และได้รับความสุขโสมนัสจากการไม่ต้องเป็นหนี้ เช่นนี้เรียกว่า ความสุขที่เกิดจากการไม่ต้องเป็นหนี้

    4.ความสุขที่เกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ คือ การเป็นผู้ประกอบการงานทางกาย ทางวาจา และทางใจที่ไม่มีโทษ  ดังนั้น เมื่อพิจารณาเห็นว่า ตนได้ประกอบการงานทางกาย ทางวาจา และทางใจที่ไม่มีโทษเช่นนี้ ย่อมได้รับความสุขโสมนัส  ความสุขเช่นนี้เรียกว่า  ความสุขที่เกิดจากการประกอบการงานอันปราศจากโทษ

 

 

 Total Execution Time: 0.0019743323326111 Mins