ตัวอย่างการกล่าวสัมโมทนียกถา

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2558

ตัวอย่างการกล่าวสัมโมทนียกถา


ตัวอย่างการกล่าวสัมโมทนียกถา

         เมื่อพระภิกษุฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้ว ท่านทานบดีผู้หวังบุญก็จะถวายเครื่องไทยธรรมเป็นลำดับต่อไป จากนั้นพระภิกษุผู้เป็นประธานสงฆ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พึงกล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อความบันเทิงใจในบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญ ดังนี้ว่า.....

         เรือนที่กำลังถูกไฟไหม้ สิ่งของที่เจ้าของบ้านนำออกมาได้ ย่อมจะเป็นประโยชน์ แก่เจ้าของ ส่วนสิ่งของที่ถูกไฟไหม้อยู่ในเรือนนั้น ย่อมหาประโยชน์ไม่ได้ฉันใด ร่างกายของมนุษย์ทั้งหลาย ก็เป็นประดุจดังเรือนที่กำลังถูกไฟไหม้อยู่ฉันนั้น ไฟ คือ ความชรา ความเจ็บ และความตาย ซึ่งแผดเผาร่างกายมนุษย์ทั้งหลายอยู่เนืองนิตย์

    เพราะฉะนั้น ควรกระทำกุศล ควรปฏิบัติธรรม ควรนำสิ่งของออก ด้วยการบำเพ็ญทาน สิ่งที่ให้ไปแล้วก็เป็นการนำออกมาดีแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขในโลกทั้งสอง และประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน

      คณะสงฆ์ (อาตมภาพ) ขออนุโมทนาสาธุการในความเป็นผู้มีปัญญาของท่านทานบดีทั้งหลายผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในการฝังทรัพย์ คือบุญไว้ดีแล้ว

     ในโอกาสนี้คณะสงฆ์ จะได้พร้อมใจกันอาราธนาบารมีธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและ พระอรหันตเจ้าทั้งปวง
 บารมีธรรมของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือตลอดจนบารมีธรรมของทุกท่านในที่นี้ที่ได้สั่งสมอบรมมาดีแล้ว

      ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย ส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุก ๆ ท่านจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ อุปัทวอันตรายใด ๆ อย่าได้มาพ้องพานให้เจริญยิ่งยืนนานอยู่ในร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา

     ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ถือกำเนิดอยู่ในวัฏฏสงสารขอให้ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละปฏิภาณธรรมสาร บริวาร สมบัติ ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศล ขอจงสัมฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาแล้วจงทุกประการ ให้ทุกท่านเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีผู้ใจบุญคํ้าจุนพระพุทธศาสนา

     เมื่อถึงคราวเจริญภาวนาปฏิบัตธรรม ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้โดยง่าย โดยเร็วพลันจนกระทั้งถึงพระนิพพานจงทุกท่านเทอญ


 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0046320835749308 Mins