อสุภะ 10 เป็นสัปปายะของราคจริต

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2558

อสุภะ 10 เป็นสัปปายะของราคจริต

          การเจริญอสุภกัมมัฏฐานนี้เป็นอุปการะแก่คนราคจริต โดยอสุภะแต่ละอย่างจะเหมาะแก่คนราคจริตดังต่อไปนี้

1.อุทฺธุมาตกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลผู้มักกำหนัดในทรวดทรง เพราะส่อความ เสียทรวดทรงของร่างกา

2.วินีลกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลผู้มักกำหนัดในสีกาย เพราะส่อความเสียนวล แห่งผิว

3.วิปุพฺพกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลผู้มักกำหนัดในกลิ่นกายที่แต่งขึ้นด้วยอำนาจเครื่องอบกลิ่น มีดอกไม้และเครื่องหอมเป็นต้น เพราะส่อความถึงสิ่งที่เนื่องด้วยกายและผิวพรรณ มีกลิ่นเหม็น

4.วิจฺฉิทฺทกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลผู้มักกำหนัดในความเป็นชิ้นทึบในสรีระ เพราะเผยความเป็นโพรงข้างใน

5.วิกฺขายิตกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลผู้มักกำหนัดในเนื้อนูน ในตำแหน่งแห่งสรีระต่างๆ มีถัน เป็นต้น เพราะแสดงความสูญเสียสมบัติแห่งเนื้อนูน

6.วิกฺขิตฺตกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลผู้มักกำหนัดในลีลา (ท่าทาง) ของอวัยวะน้อยใหญ่ เพราะชี้ให้เห็นความกระจัดกระจายแห่งอวัยวะเหล่านั้น

7.หตวิกฺขิตฺตกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลผู้มักกำหนัดในสมบัติแห่งเรือนร่างของกาย เพราะชี้ให้เห็นถึงความผิดรูปและความแตกทำลายไปแห่งเรือนร่าง

8.โลหิตกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลผู้มักกำหนัดในความงามที่เกิดจากการประดับด้วยเครื่องประดับ เพราะชี้ให้เห็นถึงความปฏิกูลที่เปรอะเปื้อนด้วยโลหิต

9.ปุฬุวกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลผู้มักกำหนัดในกายด้วยความสำคัญว่าเป็นกายของเรา เพราะชี้ให้เห็นถึงความที่กายเป็นของสาธารณะแก่หมู่หนอนเป็นอันมาก

10.อฏฺฐิกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลผู้มักกำหนัดในสมบัติแห่งฟัน เพราะประกาศความที่กระดูกในร่างกายนี้เป็นของปฏิกูล

-----------------------------------------------------------------------------

MD 407 สมาธิ 7: สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010147567590078 Mins