อานิสงส์ของการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2558

 

 อานิสงส์ของการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน

1.มีสติ

2.มองเห็นความไม่เที่ยงในร่างกาย (อนิจจสัญญา)

3.มองเห็นความตายว่าจะบังเกิดกับทุกคน (มรณสัญญา)

4.มีความรังเกียจในร่างกาย

5.ทำให้กามตัณหาไม่ครอบงำ

6.กำจัดความยึดมั่นถือมั่นในรูป

7.กำจัดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งน่าเพลิดเพลิน (อิฏฐารมณ์)

8.อยู่เป็นสุข

9.เข้าถึงอมตธรรม (นิพพาน)

 

            นักศึกษาได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอสุภกัมมัฏฐานทั้ง 10 ประการแล้ว ขอให้นักศึกษา ได้ลองนำวิธีการดังกล่าวไปปฏิบัติ แม้ว่าบางท่านอาจจะไม่คุ้นกับการปฏิบัติดังกล่าว เนื่องจากนิมิตเป็นสิ่งที่น่ากลัวและการปฏิบัติทำได้ยากในปัจจุบัน แต่ก็ขอให้นักศึกษาได้ลองใช้วิธีการปฏิบัติ โดยใช้อสุภะที่เกิดขึ้นในร่างกายตนหรืออาศัยรูปภาพ เพื่อนำมาใช้ลองฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป

 

-----------------------------------------------------------------------------

MD 407 สมาธิ 7: สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012021700541178 Mins