สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถระ ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม, รองแม่กองงานพระธรรมทูต, ประธานคณะพระธรรมจาริก, เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) ,เจ้าคณะใหญ่หนเหนือและแม่กองบาลีสนามหลวง และเป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
...อ่านต่อ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าอาวาส วัดสุวรรณารามฯ , กรรมการมหาเถรสมาคม
...อ่านต่อ
สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) ป.ธ.๙ เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์ กรรมการมหาเถรสมาคม
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2550 ท่านเจ้าประคุณสงัด แห่งวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่พระพรหมจริยาจารย์ หรือชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ ซึ่งถือเป็นเจ้าคณะใหญ่รูปแรกที่พำนักอยู่ในภูมิภาค ทั้งนี้เนื่องจากมหาเถรสมาคมมองว่า การแก้ปัญหาภาคใต้ของคณะสงฆ์นั้น
...อ่านต่อ
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ. ๖) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม
...อ่านต่อ
มุทิตาสักการะ ๖๒ ปี พระธรรมกิตติวงศ์ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระพรหมสุธี นาม“เสนาะ ฝังมุข” เป็นชื่อและสกุลเดิม เกิดเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐ ปีระกา บิดาชื่อ ถนอม ฝังมุข มารดาชื่อ กระแส ฝังมุข ที่บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๔ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จบ ชั้น ป.๔ จากโรงเรียนวัดสามเรือน
...อ่านต่อ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พระมหาเถระผู้ได้รับการสักการะบูชา ปรากฏยกย่องเป็นพระเถระผู้เจริญในสมณคุณ ผู้ยินดีในเนกขัมมปฏิบัติ ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร รัตตัญญูมหาเถรกรณธรรม มั่นคงตลอดมาช้านาน ได้ประกอบกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์
...อ่านต่อ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พระมหาเถระผู้ได้รับการสักการะบูชา ปรากฏยกย่องเป็นพระเถระผู้เจริญในสมณคุณ ผู้ยินดีในเนกขัมมปฏิบัติ ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร รัตตัญญูมหาเถรกรณธรรม มั่นคงตลอดมาช้านาน ได้ประกอบกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่พุทธจักรและอาณาจักรอย่างไพศาล มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา
...อ่านต่อ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี มหาเถรสมาคมมีการประกาศรายนามพระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา ให้ได้รับการเสนอชื่อเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะ โดยในปี ๒๕๕๐นี้ มีตำแหน่งสำคัญที่ได้รับการสถาปนาเป็น พระราชาคณะชั้นหิรัณยบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชา คณะใหม่ จำนวน ๒ รูป ขณะที่การเลื่อนและตั้ง มี ๘๒ รูป รวมทั้งสิ้น ๘๔รูป แบ่งเป็นฝ่ายมหานิกาย ๖๓รูป ฝ่ายธรรมยุต ๒๑รูป ทั้งนี้
...อ่านต่อ
ด้วยในวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ ตรงกับวาระโอกาสเจริญอายุ ๗๑ ปี แห่งพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี พระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมและคุณูปการ รับธุระงานในสังฆมณฑล สืบอายุพระพุทธศาสนาด้วยวิริยะอุตสาหะต่อเนื่อง เป็นโอกาสที่จักได้น้อมนำประวัติอันงดงามควรแก่การยกย่องสืบไป
...อ่านต่อ
ในวาระครบแห่งชนมายุ ๘๒ ปี เวียนมาถึงในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม รับธุระงานในพระศาสนาอันอเนกประการ ด้วยสามารถ
...อ่านต่อ
มุทิตาสักการะพระมหาเถระรัตตัญญู ในวาระโอกาสเจริญชนมายุ ๑๐๐ ปี พรรษาที่ ๗๘
...อ่านต่อ
มุทิตาสักการะพระมหาเถระรัตตัญญู ในวาระโอกาสเจริญชนมายุ ๑๐๐ ปี พรรษาที่ ๗๘ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ที่เวียนมาถึงในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ เป็นศุภมงคลกาลแห่งคณะศิษยานุศิษย์และท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้พร้อมเพรียงกันร่วมแสดงมุทิตาจิต ถวายสักการะประกอบการบุญกุศลถวาย
...อ่านต่อ
เนื่องในวโรกาส พระเดชพระคุณสมเด็จพระญาณวโรดม มีชนมายุ ๙๑ปี ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
...อ่านต่อ
เนื่องในวโรกาส พระเดชพระคุณสมเด็จพระญาณวโรดม มีชนมายุ ๙๑ปี ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ ในความเป็นพระมหาเถระผู้ยิ่งด้วยภูมิรู้และภูมิธรรม ผู้ยังคุณูปการแก่สังฆมณฑล ด้วยคุณธรรมอันงดงามที่ท่านสั่งสมและน้อมนำเป็นแบบอย่าง จนเป็นที่ประจักษ์มายาวนาน พระเดชพระคุณสมเด็จฯ จึงเป็นที่เคารพรักยังความศรัทธาให้มีขึ้นทั้งในพระภิกษุสามเณร ตลอดจนศิษยานุศิษย์มากมายเสมอมา
...อ่านต่อ
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ. ๖) นามเดิม ทองเจือ นามสกุล สายเมือง
...อ่านต่อ
ชาติภูมิ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ. ๖) นามเดิม ทองเจือ นามสกุล สายเมือง เกิดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ตรงกับวันอังคารขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีวอก ณ ปากคลองบางเขน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
...อ่านต่อ
พระธรรมกิตติเมธี (จำนง ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธ์วงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม
...อ่านต่อ
พระธรรมกิตติเมธี (จำนง ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธ์วงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙) นามเดิม ทองดี นามสกุล สุรเดช
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล