วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย

พระธรรมเทศนา          ๔.ห้องอาหาร (ห้องมหาประมาณ)

          คำนิยามที่แท้จริง ห้องอาหาร คือ ห้องพัฒนานิสัยรู้ประมาณในการพูด และการใช้ทรัพย์

          หลักธรรมประจำห้องอาหาร สัมมาวาจา และสัมมากัมมันตะ

          หน้าที่หลักของห้องอาหาร
          ๑) เป็นที่ประชุมสมาชิกทุกคนในบ้านอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทุกวัน
          ๒) ใช้ปลูกฝังสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะให้แก่สมาชิกทุกคนในบ้าน
          หากสมาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารไม่พร้อมหน้าพร้อมตากัน จะเกิดปัญหา น้อยเนื้อต่ำใจและปัญหาความแตกแยก แต่หากสมาชิกขาดสัมมาวาจาจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งบานปลายใหญ่โต

          ความรู้ที่ต้องมีเกี่ยวกับห้องอาหาร
          ๑) ห้องอาหาร คือ ห้องที่สมาชิกทั้งบ้านใช้รับประทานอาหารร่วมกัน จึงต้องรักษาความสะอาดให้ดี ไม่ควรเก็บอาหารไว้ในห้องนี้
          ๒) ห้องครัว คือ ห้องสำหรับปรุงอาหารและเก็บอาหารทุกประเภท ต้องรักษาความ สะอาดและจัดให้เป็นระเบียบ มิฉะนั้นจะเป็นแหล่งชุมนุมของมด หนู และแมลงต่าง ๆ
          ๓) ห้องรับแขก คือ ห้องที่ใช้ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนหรือมีธุระสำคัญ จึงเสมือน เป็นหน้าตาของบ้าน ไม่ควรปล่อยให้รกรุงรัง ต้องจัดให้เป็นระเบียบและทำความสะอาดอยู่เสมอ
          ๔) บ้านใดที่ใช้ห้องอาหารรวมกับห้องรับแขก ควรใช้เครื่องเรือนแบ่งเขต ๒ ห้องให้ชัดเจน
          ๕) ควรจัดชุดเก้าอี้รับแขกไว้ตรงประตูทางเข้า และจัดโต๊ะรับประทานอาหารไว้ใกล้ ห้องครัว อีกทั้งควรตกแต่งห้องให้มีบรรยากาศเย็นตา
          ๖) ควรจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ของห้องครัว ห้องอาหาร ห้องรับแขก ให้พร้อมและสะอาด มีครบตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว
          ๗) ควรจัดเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงให้ครบตามความจำเป็น และเพียงพอกับคน ในบ้าน
          ๘) ควรฝึกอบรมสมาชิกในบ้านให้รู้จักช่วยกันทำครัวตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อฝึกความสามัคคี
          ๙) ควรฝึกสมาชิกในบ้านให้รู้จักวิธีการถนอมอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

          ประโยชน์จากการใช้ห้องอาหารอย่างถูกต้อง
          ๑) ทางใจ

                    ๑.๑) รู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร คือ ระลึกอยู่ว่าเรารับประทานอาหารเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ จะได้นำเรี่ยวแรงไปทำความดี
                    ๑.๒) รู้จักประมาณในการใช้ทรัพย์ คือ รู้จักการกำหนดรายจ่ายให้น้อยกว่ารายได้ จะได้มีทรัพย์เหลือเก็บไว้ใช้ในคราวจำเป็น และใช้บริจาคสร้างบุญกุศลอันเป็นหนทางไปสู่สุคติในสัมปรายภพ
                    ๑.๓) รู้จักประมาณในวาจา คือ การใช้คำพูดที่นุ่มนวล มีเหตุผล มีประโยชน์ เหมาะแก่กาลเทศะในสถานการณ์ต่าง ๆ
          ๒) ทางกาย
                    ๒.๑) ใช้ห้องอาหารสำหรับประกอบอาหาร
                    ๒.๒) ใช้เป็นที่ประชุมสมาชิกพร้อมหน้าพร้อมตา
                    ๒.๓) ใช้ห้องอาหารเป็นที่รับประทานอาหาร
                    ๒.๔) ใช้ห้องอาหารเป็นที่เก็บอาหาร
                    ๒.๕) ใช้ห้องอาหารเป็นที่ต้อนรับแขก

          ๕. ห้องทำงาน (ห้องมหาสมบัติ)

          คำนิยามที่แท้จริง ห้องทำงาน คือ ห้องพัฒนานิสัยใฝ่ความสำเร็จ
          หลักธรรมประจำห้องทำงาน สัมมาอาชีวะและสัมมาวายามะ

          หน้าที่หลักของห้องทำงาน
          ๑) ใช้ในการปลูกฝังสัมมาอาชีวะ ไม่หารายได้จากการทำผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย ผิดจารีตประเพณี
          ๒) ใช้ปลูกฝังวินัยประจำห้องทำงาน ๖ ประการ
                    ๒.๑) มีสัมมาวาจา ใช้คำพูดได้เหมาะสม
                    ๒.๒) มีความเคารพในบุคคล สถานที่ เหตุการณ์
                    ๒.๓) มีมารยาทดี เหมาะแก่บุคคลและกาลเทศะ
                    ๒.๔) มีความรับผิดชอบทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
                    ๒.๕) เคร่งครัดต่อระเบียบวินัยในการทำงาน
                    ๒.๖) เอาใจใส่ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องทำงาน

          ความรู้เกี่ยวกับห้องทำงาน
          ๑) เลือกประกอบสัมมาอาชีพที่ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดกฎหมาย ไม่เกี่ยวกับอบายมุข ไม่ก่อให้เกิดมิจฉาทิฐิ
          ๒) ทำเลที่ประกอบอาชีพต้องสอดคล้องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเหมาะสม ในการทำงาน และเพื่อความสำเร็จในอาชีพ
          ๓) ห้องทำงานต้องเหมาะสมกับจำนวนบุคลากร และชนิดของงาน
          ๔) การตกแต่งต้องสะดวกในการทำงาน สะอาด ถูกสุขอนามัย มีความปลอดภัย ไม่มีภาพลามกอนาจาร
          ๕) อุปกรณ์เครื่องใช้ในแต่ละห้องต้องเพียงพอ จัดเก็บเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
          ๖) ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี และหมั่นดูแลรักษา จะได้มีไว‰ใช้งานได้นาน ๆ หากเกิด ชำรุดเสียหายต้องรีบซ่อมแซม
          ๗) มีกุศโลบายในการสนับสนุนคนดี แก้ไขคนโง่ คัดคนพาลออก

          ประโยชน์จากการใช้ห้องทำงานอย่างถูกต้อง
          ๑) ทางใจ
                    ๑.๑) สามารถใช้สติปัญญาในการประกอบอาชีพได้ประสบผลสำเร็จด้วยดีตาม เป้าหมาย
                    ๑.๒) มีโอกาสเพิ่มบุญกุศลให้ตนเองเป็นนิจ
                    ๑.๓) แสวงหาความรู้ เพิ่มพูนปัญญาทางโลกและทางธรรม จะได้ไม่ต้องก่อเวร กˆอภัยกับใครทั้งสิ้น
          ๒) ทางกาย
                    ๒.๑) ใช้เพิ่มปัญญาในการประกอบสัมมาอาชีพ
                    ๒.๒) ใช้พัฒนาความชำนาญในการทำงาน
                    ๒.๓) ใช้ฝึกนิสัยมีวิริยอุตสาหะในการทำงาน
                    ๒.๔) ใช้เพิ่มพูนทรัพย์ เป็นทางมาแห่งมหาสมบัติ

(อ่านต่อฉบับหน้า)

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล